6a01b7c82cd82f970b01b7c961811e970b

Chytrá města by měla propojovat radnice s občany

PwC Česká republika

Koncept chytrých obcí, měst a regionů, který je obecně znám jako smart city, se stal celosvětově jedním z nejpoužívanějších marketingových hesel či značek. První pokusy o budování smart city však často vycházely především z okouzlení samospráv moderními technologiemi.

Skutečné „smart city“ má ale mnohem více znaků strategického přístupu k rozvoji veřejné správy i projektového řízení, kde moderní technologie nejsou cílem, ale pouze prostředkem k dosažení strategického cíle, který jejich použití dává smysl. Strategický přístup se dá ukázat či doložit na obvykle používaném metodickém přístupu, který uvádí tři roviny postupného procesu zlepšování života v obcích a městech s využitím digitálních technologií:

  • Smart city jako organizace složek města
  • Využití nástrojů pro komunikaci vedení samosprávy a občanů
  • Infrastruktura, která se zabývá zavedením informačních a komunikačních technologií pro jednotlivé agendy

Možná podoba dashboardu

V případě, že se samosprávy zaměřují pouze na třetí, tedy infrastrukturní rovinu, jak tomu často bývalo v minulosti, vznikají roztříštěná řešení, která sice mohou pozvednout image obce či města, ale na kvalitu života a řešení konkrétních problémů však mají zcela zanedbatelný vliv. Zároveň zatěžují rozpočty samospráv zbytečnými jednorázovými výdaji.

Skutečnou přidanou hodnotu pro zlepšení kvality života může mít smart city pouze tehdy, pokud vzniká integrovaný celek, který propojí jednotlivé technologie v různých oblastech a zajistí předem definovanou funkčnost. Tedy především sdílené a vzájemně komunikující prvky, aplikace a platformy.

Jde především o to, že obce, města a regiony by měly vycházet zejména z potřeb (současných a především budoucích) lidí či obyvatel daného města. Moderní technologie se mohou efektivně uplatnit už ve fázi definování těchto potřeb, které souvisí se dvěma prvními, dosud nejvíce opomíjenými rovinami.

Jak vše propojit

Jak jde propojit organizační, komunitní i infrastrukturní rovinu města prostřednictvím jediné aplikace? Pokud chtějí samosprávy prezentovat svoje výsledky i data v reálném čase, a to vše na jednom místě a formou, která umožňuje vzájemnou interakci s občany, mohou využít platformu tzv. občanských dashboardů (Citizen Dashboard). Dashboard (z anglického překladu „nástěnka“ nebo také „ovládací nebo kontrolní panel“, se využívá u produktů, které mají za cíl integrovat informace z více složek do jednotného zobrazení) umožňuje radnicím komunikovat s občany jinou formou, strukturovat informace do atraktivní a jednoduché podoby, prezentovat informace z využívaných digitálních prvků a publikovaná data zároveň otevírat formou strojově čitelných datových sad (tzv. open dat).

Jedna z hlavních funkcionalit dashboardu se dá zjednodušeně popsat jako cíle a výsledky obce, města či regionu v číslech. Číselně se dají vyjádřit cíle, kterých chce město dosáhnout v dané oblasti. Tím se dashboard může stát důležitým nástrojem pro organizaci jednotlivých složek města. Další funkcí, kterou by měl tento typ aplikace mít k dispozici, je rozhraní pro publikaci strategických dokumentů, studií proveditelnosti a analýz nákladů a přínosů. Právě tyto dokumenty jsou pro efektivní a integrovaný přístup ke smart cities zcela nezbytné. 

Dashboard
Data a dokumenty musejí být přehledné 

Tímto způsobem by se měl ubírat přístup samospráv ke zveřejňování dat. Ovšem nestačí pouze zveřejnit strategické dokumenty a studie. Forma prezentace by měla být interaktivní, aby občané jako uživatelé měli jednoduše a rychle k dispozici nejen dlouhé elaboráty, ale především jejich klíčové výsledky, statistiky a prognostické modely, které z těchto dokumentů vycházejí.

V rovině spolupráce samospráv s občany je třeba poskytnout vhodnou platformu, která propojuje města a obce s občany, jejich iniciativami a dalšími klíčovými hráči (např. odbornou či podnikatelskou veřejností). Samosprávy by měly mít k dispozici nástroje, které občany vtáhnou do dění a podpoří jejich zájem o další rozvoj obce, města nebo regionu, kde žijí. Proto by měl dashboard nebo jiná obdobná aplikace obsahovat funkcionalitu online sledování cílů radnice a plnění jejích výsledků s možností rychlé zpětné vazby, ať už přímo v rámci dashboardu, nebo odkazem na související či integrovanou aplikaci.

Vlastní řešení a zpětná vazba 

Konečně třetí rovinou, která by měla navazovat na dvě předchozí, jsou vlastní řešení s využitím digitálních technologií. Na začátku jsme zmínili, že smart cities je nepřetržitý proces inteligentního řízení a poskytování veřejných služeb. Součástí každého chytrého města by proto mělo být vyhodnocování skutečného přínosu pořízených technologií a zpětná vazba k jejich využívání. Občané by měli mít přístup k reálným datům z jednotlivých řešení, ať se jedná o chytrou dopravu, odpadové hospodářství, energetiku nebo mobilitu. Zároveň by měli mít přístup k datům v otevřené podobě, a to ideálně na jednom místě. V případě dashboardu například propojením s příslušnou datovou sadou. Otevírání dat je prvním významným krokem pro otevřené řízení měst a obcí, souvisí tedy s druhou rovinu konceptu smart cities.

Dashboard jako jeden z prostředků řízení měst a obcí využívají světová města, jako např. Edmonton, Londýn, Glasgow a další. Aplikace se liší jak vizuálním ztvárněním, tak způsobem práce s daty i dalšími funkcionalitami. Spojuje je ovšem myšlenka propojení s konceptem smart city. Také v našich podmínkách se můžeme setkat s prvními aplikacemi, které se pokoušejí o komplexní uchopení konceptu smart city, i když zatím spíše v rovině testování.

Jak budou v českých městech a obcích přibývat skutečně „smart“ integrovaná řešení a platformy, budou přibývat i komplexní online nástroje, které výsledky využívání těchto řešení dostanou blíž k jejich uživatelům, tedy k samotným občanům.

Karel Půbal, ředitel Poradenství pro veřejný sektor
Miroslav Pavlas, manažer Poradenství pro veřejný sektor
PwC ČR


Článek vyšel v časopise Moderní obec 4/2018.

Kompletní výčet všech oblastí a výzev
, s jejichž řešením vám naši kolegové z Poradenství pro veřejný sektor rádi pomohou, najdete na našem webu.