Zajímavosti a novinky v oblasti investičních pobídek

MAD | PwC Česká republika

Očekávaná novela zákona o investičních pobídkách

Již před časem se začaly diskutovat možné změny v oblasti poskytování investičních pobídek v České republice. V současné době novela zákona o investičních pobídkách[1] dostává jasnější obrysy. I když změny nejsou ještě definitivní, již nyní je zcela zřejmé, že nebudou vstřícné k investorům v oblasti výroby. Předpokládá se, že novela bude přijata a schválena tak, aby mohla vejít v účinnost na jaře 2019.

Mezi nejzásadnější navrhované změny, které se citelně dotknou právě výrobních společností, patří nový požadavek na tzv. vyšší přidanou hodnotu. Společnost splní podmínku tzv. vyšší přidané hodnoty v případě, že alespoň 80 % jejích zaměstnanců bude pobírat mzdu minimálně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investice realizuje, a současně podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním ve společnosti bude činit nejméně 10 %. Tento podíl je možné nahradit spoluprací s vysokou školou či výzkumnou organizací v oblasti aktivit výzkumu a vývoje za předpokladu, že podíl výzkumných a vývojových pracovníků bude dosahovat nejméně 2 % pracovníků. Zmiňované podíly se budou sledovat pouze ve výrobním závodě, ve kterém je realizována podpořená investice.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) v této souvislosti očekává významný pokles podpořených investičních záměrů.

V případě, že jste výrobní společností a plánuje realizovat novou  investici, doporučujeme zažádat o investiční pobídku s dostatečným předstihem před tím, než zamýšlená novela zákona o investičních pobídkách nabyde účinnost.

Pokud vás tato tématika zajímá, sledujte prosím nabídku našich seminářů, případně se rádi sejdeme osobně.

 

Oznámení o dokončení investiční akce a časové omezení investice na 5 let

Pokud je společnost příjemcem investičních pobídek poskytnutých v souladu se zněním ZIP účinného od 12. 7. 2012, má povinnost oznámit MPO dokončení investiční akce. Pokud společnost toto oznámení nepodá, poběží jí lhůta pro zachování investice (případně pracovních míst) až od pátého roku po vydání rozhodnutí o příslibu, a to přesto, že investice byla ukončena mnohem dříve.

Novela ZIP platná od 1. 5. 2015 časově omezila maximální lhůtu pro investování, a to na 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu. Ve svých přechodných ustanoveních toto časové omezení zavedla i pro přísliby udělené ve znění ZIP od 12. 7. 2012 s odůvodněním, že evropské předpisy umožňují podporu jen na počáteční investice.

Pokud jste držitelem příslibu vydaného dle ZIP účinného od 12. 7. 2012 a je pravděpodobné, že vaše investice potrvá déle než 5 let od vydání příslibu, prosím kontaktujte nás.

 

Zánik příjemce investičních pobídek v důsledku fúze

Ustanovení zákona o daních z příjmů[2] říká, že pokud příjemce investičních pobídek bude zrušen v období, za které může uplatnit slevu na dani, dojde tím k porušení zvláštních podmínek ZDP. V konečném důsledku by tak investor musel vrátit doposud uplatněnou slevu na dani a uhradit úrok z prodlení. Tomuto negativnímu dopadu je však možné zamezit vhodným načasováním nezbytných právních kroků.

Dalším omezením, které je zapotřebí mít při fúzi na zřeteli, je požadavek ZIP na zachování investice. V případě, že je zanikající společnost povinna investici stále zachovávat (tzv. minimální 5leté období), je nutné oslovit MPO a požádat o převod investičních pobídek na nástupnickou společnost. Opět je nutné myslet na správné načasování.

[1] Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIP“)
[2] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

 

Peter Chrenko
Hana Veselá
Jana Zelinková
Daňové a právní služby
PwC Česká republika