« květen 2018 | Main | červenec 2018 »

11 posts from červen 2018

28/06/2018

Průzkum PwC: Domácí byrokracie znepokojuje podnikatele mnohem více než byrokracie EU. Evropské firmy volají po větší podpoře podnikání ze strany státu

Soukromí podnikatelé v celé Evropě vidí regulaci a byrokracii ve svých domácích ekonomikách jako více ohrožující pro rozvoj jejich společností než regulaci a byrokracii, která přichází z Evropské unie. Dle výsledků průzkumu společnosti PwC mezi 2 447 soukromými společnostmi z 31 evropských zemí to potvrdilo 39 % respondentů. Administrativní byrokracii v EU pak vidí jako problém pouze 29 % firem.

 Zatímco obecně panuje častý názor, že regulační a byrokratické zásahy orgánů EU, včetně Bruselu, potlačují iniciativu podnikatelů a komplikují jim život, většina oslovených podnikatelů to tak necítí. Naopak se spíše přiklánějí k opačnému názoru – že byrokracie v rámci domácích ekonomik ohrožuje rozvoj jejich podnikání více než jakákoli byrokratická zátěž ze strany EU.

 V průzkumu uvedlo 39 % respondentů, že domácí byrokracie je problém, v porovnání s 29 % podnikatelů uvádějících jako hlavní problém evropskou byrokracii. Průzkum přitom nerozlišoval, co je ze strany podnikatelů považováno za regulaci národní vlády a za regulaci, která by mohla být přímo přičítána zákonodárství EU.

Respondenti uvedli, že jejich vlády nedělají dostatek pro to, aby prosazovaly jejich podnikatelské zájmy. Regulace národních vlád je dle nich spíše přínosem pro velké podniky na úkor malých podnikatelů. To vysvětluje, proč na otázku týkající se spokojenosti s různými aspekty infrastruktury své domovské země (široce definované) vyjádřilo celkem 41 % respondentů největší nespokojenost s úrovní vládních služeb, po níž následovala ochrana životního prostředí a kvalita vzdělávacího systému. „Soukromí podnikatelé jsou páteří evropského hospodářství. Pokud to tak má být i nadále, je třeba, aby nová vláda věnovala tomuto sektoru dostatečnou pozornost a při tvorbě, či změně legislativy vedla diskuzi i s menšími podniky,“ uvádí Karel Půbal, ředitel oddělení Poradenství pro veřejný sektor PwC ČR. Národní vlády v rámci EU se musí mnohem více snažit o to, aby získaly důvěru soukromých podnikatelů, a to jak při řešení byrokracie, tak při výdajích na dodržování právních předpisů.

Ani pro Evropskou unii ale není výsledek průzkumu úplně příznivý, protože téměř 29 % respondentů považuje byrokracii EU za problém. Vzestup protestních a populistických hnutí ukazuje, že evropské autority budou i nadále čelit řadě tlaků.

 

Se studií European Private Business Survey se můžete detailněji seznámit zde

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress

27/06/2018

Řídící partner PwC ČR Jiří Moser ve vedení regionu PwC CEE, novými partnery jsou Olga Cilečková a Tomáš Hunal

Jiří MoserJiří Moser, dosavadní řídící partner PwC Česká republika, byl s platností od 1. července 2018 jmenovám členem vedení regionu PwC CEE se zodpovědností za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a země jihovýchodní Evropy. Jeho úkolem bude mj. posílení spolupráce regionálních týmů v oblasti transakcí a poradenských služeb a rozvoj nových strategických příležitostí v rámci CEE, i mimo region.

Jiří Moser současně zůstává řídícím partnerem PwC pro Českou republiku.

 

Olga Cilečková Photo 2018Olga Cilečková se k 1. červenci 2018 stala partnerkou v PwC Česká republika, kde povede tým řízení finančních rizik, účetního poradenství a PwC Akademii. V nové funkci se zaměří na další rozvoj a růst těchto služeb na českém trhu, současně bude také úzce spolupracovat s dalšími kancelářemi PwC a nově přinášet služby v oblasti řízení finančních rizik na ostatní trhy v rámci regionu střední a východní Evropy. 

 

Hunal_Tomas_photoTomáš Hunal byl k 1. červenci 2018 jmenován partnerem v oddělení Daňových a právních služeb společnosti PwC Česká republika. Ve své roli bude odpovědný za další rozvoj komplexních služeb v oblasti mezinárodní mobility pracovních sil v ČR a v regionu střední a východní Evropy (CEE), a to z hlediska daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění, pracovního a imigračního práva.

 

O PwC

V PwC usilujeme o obnovení důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je síť firem s více než 236 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytují auditorské, daňové a poradenské služby, jimiž podporují své klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

 

Technologický inovátor a odborník na řízení IT infrastruktury Rostislav Jirkal posiluje tým Risk Assurance v PwC ČR

Rostislav Jirkal vstupuje do týmu Řízení rizik mezinárodní poradenské společnosti PwC ČR na pozici ředitele. Zaměří se na další rozvoj poskytovaných služeb, zejména v oblastech Data Reporting a Process Mining, široký záběr služeb v oblasti Cyber Security až po úroveň SOC as a Service, technologií SAP včetně podpory správy licenčních práv v souvislosti s přechodem na SAP HANA a technologických trendů, jako jsou robotizace či využívání nástrojů virtuální reality. Do PwC ČR přichází ze společnosti CyberGym Europe, provozovatele špičkového kybernetického tréninkového polygonu, kde působil v roli CEO.

Rostislav Jirkal
Rostislav Jirkal profesně působí v sektoru budování a řízení rozsáhlých informačních infrastruktur od roku 1990. Jako podnikatel založil počátkem 90. let Servodata Group, která se v minulé dekádě řadila mezi 30 největších IT společností na českém trhu a pokrývala všechny velké platformy HW a SW, včetně IBM, HP, Microsoft, EMC / DELL a RedHat. V roce 2016 se připojil ke skupině QED jako přidružený partner a vedl CyberGym Europe v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Rostislav představuje pro náš tým výrazné posílení jak v oblasti znalosti trhu a jeho potřeb, tak v oblasti zákaznických vztahů. Jeho široké znalosti nám pomohou lépe adresovat potřeby našich klientů a připravovat jim řešení přímo na míru, která budou plně reflektovat aktuální požadavky regulatoriky, jako je např. GDPR nebo eIDAS, ale zároveň budou přímo podporovat jejich klíčové činnosti,“ říká Tomáš Kuča, PwC CEE Risk Assurance Leader.

Rostislav Jirkal absolvoval obor ekonomie a management na ČVUT v Praze. Ve své praxi byl oceněn mnoha prestižními profesionálními oceněními včetně získání titulu nejlepší IT firmy (2015, Servodata).

 

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

26/06/2018

Nové pokyny OECD k nehmotnému majetku a metodě rozdělení zisku

Dne 21. 6. 2018 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) vydala dva pokyny z oblasti převodních cen. Jedná se o pokyn pro daňové správy o tom, jak postupovat v případě těžko ocenitelných nehmotných aktiv (angl. Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-value Intangibles). Účelem tohoto pokynu je sjednotit vnímání a přístupy daňových správ v této oblasti. Druhý pokyn se zabývá aplikací transakční metody rozdělení zisku (angl. Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method) a uvádí příklady, kdy může být aplikace této metody vhodná.

Natalia Pryhoda
Daňové a právní služby

Další informace najdete na stránkách OECD zde

 

18/06/2018

Pozvánka na DPH seminář Novela 2019 a novinky z průběhu roku 2018

Jak jsme vás již v minulém týdnu informovali, od počátku roku 2019 očekáváme významnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Plánované změny se týkají například úpravy uplatňování DPH u poukazů, rozšíření možností snížení DPH u nedobytných pohledávek či upřesnění DUZP a vystavování opravných daňových dokladů. Zveme vás proto na seminář Plánovaná novela 2019 a novinky v oblasti DPH v průběhu roku 2018kde naši odborníci na DPH vysvětlí, jak konkrétně tyto změny v praxi ovlivní vaše podnikání. Semináře se konají od listopadu 2018 do ledna 2019 v Praze, Brně a Ostravě.

Pozvanka

Více informací o semináři a možnosti přihlašování naleznete v přiložené pozvánce.

Download PwC_pozvánka_DPH seminář

 

14/06/2018

Cena nebo hodnota?

Oceňování ze své definice představuje stanovení či odvození hodnoty oceňovaného aktiva, jímž může být podnik, nemovitost, nehmotné aktivum či jiní nositelé hodnoty. Z podstaty oceňování vyplývá, že je nelze považovat za exaktní vědní obor a závěry jsou v řadě případů nutně subjektivní a závislé na úsudku znalce.

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku v České republice udržuje Ministerstvo financí. Hlavní právním předpisem je Zákon o oceňování, tedy zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a navazující vyhlášky. Tento zákon však pokrývá pouze oceňování pro administrativní účely, například v případě vyvlastňování pozemků, pro některé druhy daní a podobně. V České republice totiž neexistují závazné oceňovací standardy, kterými by se museli znalci řídit.

FB-LI_template_1200x628
Pravidla existují

Řada znalců se řídí Mezinárodními oceňovacími standardy (IVS) z dílny organizace International Valuation Standards Council (IVSC), které zohledňují globálně uznávaný přístup k oceňování aktiv. Jejich první český překlad připravuje tým pod vedením prezidenta Evropské komory ASA. Překlad bude k dispozici od 2. poloviny června 2018. Důvodů, proč oceňovat aktiva, je totiž mnohem více, než které zná česká legislativa. Ocenění může být rovněž požadováno z celé řady důvodů, může jimi být snaha vlastníka či managementu znát hodnotu aktiva, mohou to být transakční účely při nákupu či prodeji, v případech insolvence i restrukturalizace. Ocenění se také provádí i pro účely výkaznictví a v případech sporů, například pro výpočet škody, ušlého zisku a v podobných případech. Jedním ze základních nedorozumění v mnoha případech je významový rozdíl mezi pojmy cena a hodnota. Zatímco hodnota představuje ekonomický pojem, který není skutečností, ale odhadem ohodnocení daného aktiva v daném čase, cena představuje realitu, neboť je výsledkem vyjednávání mezi prodávajícím a kupujícím.

Základní přístupy

Pro účely oceňování se běžně zvažují a používají tři níže popsané oceňovací přístupy. Výnosový přístup je založen na principu očekávání. Tento přístup anticipuje hodnotu budoucích hotovostních toků, které budou daná aktiva generovat po dobu své životnosti. Nejvíce používanou metodou v rámci tohoto přístupu je metoda diskontovaných peněžních toků (metoda DCF). Při aplikaci této metody se postupuje v několika krocích. Nejdříve se provede projekce hotovostních toků, které budou daná aktiva generovat, což zahrnuje analýzu finančního plánu členěného na provozní výnosy a náklady, analýzu investičních výdajů a odpisů a analýzy požadavků na pracovní kapitál. Druhý krok zahrnuje přepočet čistých hotovostních toků na jejich současnou hodnotu. Tento postup používá diskontní míru, která zohledňuje časovou hodnotu peněz a riziko spojené s danými toky. Hodnota je dána součtem současné hodnoty budoucích hotovostních toků a současné hodnoty pokračující hodnoty. Přístup založený na tržním srovnání je oceňovací technikou, při níž je hodnota odhadována na základě tržních cen nedávných transakcí a kupních cen srovnatelných aktiv, pokud jsou dostupné ke dni provedení ocenění. Přístup v zásadě srovnává a staví do souvislostí předmětná aktiva s jinými podobnými aktivy. Při tomto přístupu se analyzují srovnatelná aktiva. Zároveň musí být tato aktiva obchodována na likvidním trhu nebo musí být známy údaje o transparentní transakci s těmito aktivy. Poté jsou stanoveny cenové násobitele, které jsou odvozeny od specifických finančních, provozních nebo technických ukazatelů analyzovaných aktiv. Tyto násobitelé se pak upravují s cílem zajistit jejich srovnatelnost a aplikují se na oceňované aktivum. Třetí přístup je označován jako nákladová, substanční či majetková metoda. Je to oceňovací technika, která využívá koncept reprodukce jako indikátoru tržní hodnoty. Přístup je založen na principu substituce. Uvážlivý investor nezaplatí za daná aktiva více než částku nezbytnou k reprodukci aktiv. Nová reprodukční hodnota proto představuje nejvyšší částku, kterou by uvážlivý investor za aktiva zaplatil. Pokud aktiva, která jsou předmětem ocenění, poskytují nižší užitek než nová aktiva, je hodnota těchto aktiv www.komora.cz 47 expertní pohled nižší než nová reprodukční hodnota. Odhadovaná nová reprodukční hodnota je poté upravena o ztráty hodnoty díky fyzickému opotřebení, funkčnímu nebo ekonomickému zastarávání. Další alternativou k přístupu substanční metodou na principu reprodukčních cen je také metoda účetní hodnoty na principu historických cen.

Problém jménem startup

Především je třeba si uvědomit, že doposud neexistuje žádná mezinárodně ustálená definice startupu. Je to totiž složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Existuje celá řada definic, za zajímavý přístup považuji ten, který startup definuje jako novou, aktivní a nezávislou společnost. Znamená to, že startupem může být nově vzniklá společnost, která vykazuje podnikatelskou činnost a není dceřinou společností žádné již existující společnosti. Proč je ta definice důležitá? Podnikatelská aktivita startup společností hraje v rámci ekonomiky stále významnější roli. Mladé high-tech společnosti podstatně přispívají k inovaci a technologickému pokroku. Tyto podniky trvale usilují o komercializaci nových inovativních výrobků. Startup společnosti obecně, zejména ty, které se nacházejí v počáteční fázi vývoje, mají zpravidla velmi omezené finanční možnosti, a proto je jejich činnost podstatně závislá na externím financování. Financování k zajištění růstu, který je zpravidla v prvních letech velmi dynamický, a k zajištění provozu lze získat buď formou úpisu vlastního kapitálu, nebo dluhovým financováním. V raných fázích rozvoje se zpravidla jedná o takzvané angel investory, kteří jsou následováni venture capital investory. Ti se vyznačují schopností akceptovat vysokou míru rizika. Ocenění je podstatné pro vlastníky, protože rozhoduje o majetkovém podílu, kterého se musí vlastník vzdát ve prospěch investora výměnou za poskytnuté financování. Čím vyšší ocenění je, tím menší relativní podíl na celku je vlastník povinen poskytnout investorovi z hlediska akcií a vlastního kapitálu, nebo tím více peněz za daný majetkový podíl, který pravděpodobně obdrží. Při spuštění bude totiž hodnota společnosti na počátku nebo v rané fázi blízká nule zejména v důsledku významných budoucích rizik případného neúspěchu. Ocenění je však také důležité pro investory – ocenění indikuje očekávanou návratnost investice.

Andělé to berou od oka

V současné době oceňovací praxe disponuje propracovanými metodami ocenění rozvinutých společností, které za sebou již mají několikaletou historii jak ve smyslu své činnosti, tak ve smyslu účetních výkazů. Naopak ucelený a propracovaný metodický přístup k ocenění společností, které jsou na počátku své existence, zatím zcela vyvinut nebyl. Startup společnosti zpravidla negenerují tržby nebo je generují jen ve velmi malé výši a jejich výsledek hospodaření je ztrátový z důvodu významných počátečních investic a nákladů na rozvoj podnikání. Je pravděpodobné, že jejich výrobek, postup nebo služba ještě nebyly uvedeny na trh. S etablovanými společnostmi, které generují pravidelné tržby a dosahují zisku, je ocenění podstatně jednodušší. Tyto rozvinuté společnosti disponují historií, ze které lze odhadnout očekávaný budoucí vývoj. Ocenění s využitím historických hospodářských výsledků není se startup společnostmi možný, neboť neexistují žádné podstatné informace, které by umožnily ocenění na jiných informacích, než jsou předpoklady a expertní odhady. Ocenění startup společností lze přesto provést, v zásadě nejpoužívanější jsou čtyři metody. Jde o metodu nákladů na reprodukci, tedy odhad nákladů na vybudování obdobné společnosti od základu. Uvážlivý investor nezaplatí za daná aktiva více než částku nezbytnou k reprodukci aktiv. Jinou možností je metoda tržních násobitelů, kdy k ocenění dojde na základě uskutečněných transakcí s obdobnými společnostmi. Třetí je metoda diskontovaných peněžních toků, při jejím použití je hodnota společnosti odvozena z odhadů či projekcí budoucího hospodaření na základě finančního plánu. Poslední možností je ocenění dle fází vývoje, což je metoda využívaná především angel investory. Jedná se o velmi rychlý přístup ocenění založený na principu rule of thumb – roli tu nehraje tolik teorie jako zkušenost. Ostatně, český ekvivalent anglického termínu je všem dobře známý – od oka.

Bohuslav Černoušek
manažer v týmu oceňování PwC ČR

 

Tento článek vyšel v časopisu Komora v černu 2018.

Vláda odsouhlasila zjednodušení evidence tržeb

Součástí vládou schváleného návrhu je především zjednodušení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele z řad fyzických osob, které budou moci využít nového zvláštního režimu. Ten spočívá ve vystavování účtenek ze speciálního bloku obdrženého od finančního úřadu a ve čtvrtletním vykazování formuláře s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek na finanční správu. Toto zjednodušení by si mohli vybrat podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají maximálně 2 zaměstnance a výše hotovostních příjmů evidovaných tržeb nepřekračuje 200 000 Kč za 12 předcházejích měsíců.

Novela dále upřesňuje, že předmětem evidence jsou tržby uskutečněné pouze na území České republiky, nebo zavádí zjednodušení pro mobilní operátory v případě hrazení služeb předplacenou kartou. Návrh novely zákona rovněž počítá s náběhem již jen jediné fáze, kdy doposud neevidující odvětví začnou evidovat najednou. Návrh novely bude nyní projednán v 1. čtení v Poslanecké sněmovně, samotná novela by mohla reálně začít platit během příštího léta.

Martin Diviš
Tax and Legal Services

Vláda schválila malou a velkou novelu zákona o DPH

Vláda včera odsouhlasila návrh na snížení DPH u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, nebo v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, kde by mělo rovněž dojít ke snížení DPH sazby na 10 %. Účinnost této změny je zatím nejasná. Odhadem by ke snížení sazeb (pokud nenastane změna) mohlo dojít během léta příštího roku.

Souběžně byla vládou schválena velká novela zákona o DPH s navrhovanou účinností od 1. ledna 2019, která zpřesňuje řadu oblastí, nebo zavádí některé novinky. Více Vás budeme k této tématice informovat v samostatných článcích. Návrhy novel zákonů nyní postupují na projednání do 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Martin Diviš
Tax and Legal Services

12/06/2018

PwC: Odvětví médií a zábavního průmyslu v Česku poroste o 5 % ročně, noviny ale čeká další propad

 

Odvětví médií a zábavního průmyslu v Česku poroste v následujících pěti letech tempem 5 % ročně, nahoru ho potáhne především digitální oblast. Naopak novinám budou příjmy klesat v České republice i ve světě. Další fáze digitalizace spolu s dominantním postavením internetových platforem vede firmy ke spojování do stále větších celků, tzv. superpodniků, které nabízejí širokou škálu služeb. Specialitou Čechů jsou knihy, těch nakupujeme nejvíc v Evropě. Vyplývá to ze studie PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018–2022.

 Média a zábavní průmysl se doslova mění před očima

Trh médií a zábavního průmyslu vstupuje do nové fáze změn. Jednou z nejdůležitějších je klesající význam tradičních zdrojů příjmů a hledání nových. Ve světě se osvědčuje tzv. členský princip, který kombinuje silný vztah s fanoušky s cílením obsahu vytvořeného přímo pro ně na míru. Velkým trendem je také rostoucí význam mobilních telefonů. Globální výnosy z reklamy přes mobilní zařízení letos poprvé překonají výnosy z inzerce přes kabelové připojení na internet. Na všechny tyto změny společně s obecným nástupem nových technologií a dominantním významem digitálních platforem firmy reagují spojováním se do tzv. superpodniků, které usilují o vytvoření přímého kontaktu se zákazníky, jimž nabízí celou šíři služeb. Od poskytování připojení na internet přes tvorbu obsahu až po jeho distribuci.

 Kam až může tisk v Česku klesnout?

Noviny čekají těžké časy, jejich výnosy poklesnou od roku 2017 do roku 2022 z 9,2 miliard Kč na 7,3 miliard Kč, tedy tempem 4,5 % ročně. Čísla táhne dolů především úbytek finančních prostředků z předplatného, který se pohybuje ve výši 11,8 % za rok. Snižují se ale i výnosy z reklamy, a to každoročně o 2,4 %. „Českým specifikem je nízký význam předplatného na financování médií. Zatímco v ostatních zemích Evropy zůstanou výnosy z předplatného vyšší než výnosy z inzerce, u nás bude naopak předplatné představovat jen asi 20 % celkových příjmů,“ uvádí Olga Řehořková, specialistka na média a zábavní průmysl, PwC Česká republika. Propad tištěných časopisů je v porovnání s novinami pomalejší, bude se pohybovat kolem 1,8 % za rok.

Obrázek 1 - Výnosy českých tištěných médií v milionech Kč (červený sloupec představuje reklamu, hnědý předplatné)

  Vynosy tistenych medii

Zachrání média digitál?

Online médiím se vydělávat daří, jejich výnosy porostou do roku 2022 tempem 7 % ročně. Stoupá především důležitost předplatného, noviny za něj utrží každý rok o 12,9 % navíc. Ekonomický význam digitálu je ale v porovnání s tištěnými médii zanedbatelný. Zatímco v roce 2017 činily výnosy tištěných médií celkem 9,2 miliard Kč, online média ve stejném roce vydělala jen 768 milionů Kč. „Online média rostou relativně rychle, bohužel ale z malého základu. Propad tištěných médií tedy výhledově vyrovnat nemohou,“ dodává Olga Řehořková z PwC ČR. Internetovým časopisům se pak daří ještě lépe, jejich výnos se bude do roku 2022 zvyšovat o 13,7 % ročně. Nahoru je táhnou především specializované odborné časopisy pro podnikatele. Stejně jako u novin ale platí, že digitální obsah představuje jen zlomek trhu.

Česko jako národ čtenářů

V mezinárodním srovnání se v České republice velmi daří knihám. Zatímco v západní a východní Evropě roste tento trh tempem 0,3 % a 0,5 % ročně, Češi za knihy zaplatí do roku 2022 každoročně o 2,3 % více. Prodej elektronických knih se bude dokonce zvyšovat až o 12 % ročně, jeho podíl na celkových výnosech ale zůstane zanedbatelný, v roce 2022 bude představovat pouhých 3,4 %. Většinu růstu tak táhne prodej klasických papírových knih.

 

O studii

Již devatenáctý ročník studie PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018–2022 představuje trendy v oblasti zábavního průmyslu a médií včetně pětiletého odhadu výnosů této ekonomické oblasti v 15 ekonomických segmentech v 53 zemích světa včetně ČR. Více se dozvíte na https://www.pwc.com/outlook.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.