Spojené království by mělo vystoupit z EU dne 29. března 2019.  S ohledem na dosavadní vývoj a nejistotu  ohledně dohody je vysoce reálný odchod Spojeného království z Evropské unie bez dohody.

Ministerstvo vnitra proto připravilo návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie bez dohody, který má připravit Českou republiku na stav, kdy na Spojené království bude pohlíženo z hlediska vnitrostátní právní úpravy jako na třetí zemi. Návrh zákona pracuje s účinností pouze pro tzv. přechodné období, a to od 29. března 2019 do 31. prosince 2020.

Součástí návrhu je mj. i úprava v oblasti daně z příjmů právnických osob. Ve zdaňovacích obdobích, do kterých spadá 29. březen 2019, bude pro české daňové účely na daňové rezidenty Spojeného království nahlíženo jako na daňové rezidenty státu EU. Toto neplatí v oblastech zdanění srážkovou daní a zajištění daně, kdy se na rezidenty Spojeného království bude ihned nahlížet jako na rezidenty třetích zemí.

Lze tedy již od 29. března 2019 očekávat změny při zdanění dividend a některých licenčních poplatků plynoucích z ČR do Spojeného království a ovlivněny mohou být i ostatní zdanitelné příjmy plynoucí z České republiky, které nepodléhají srážkové dani (např. příjmy stálých provozoven společností ze Spojeného království). 

Z pohledu českých daňových rezidentů bude Spojené království považováno pro daňové účely za člena EU do konce zdaňovacího období, ve kterém zákon pozbude platnosti (ale nejpozději pro zdaňovací období započatá v roce 2020.). Lze tedy předpokládat, že pro české daňové rezidenty budou příchozí platby ze Spojeného Království, včetně např. příchozích dividend, ještě po určitou dobu požívat dosavadních výhod aplikovaných v rámci EU včetně osvobození od daně.  

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Spojeným královstvím zůstává v účinnosti beze změn.

Rádi Vám pomůžeme připravit se na změny, které brexit přinese, ať už bude jeho finální podoba jakákoliv. Získejte více informací, nebo se rovnou poraďte s našimi experty na pwc.cz/brexit.***

Matěj Čaňo, Lucia Čechová
Daňové a právní služby