„Bez změny legislativy se digitalizace státu nepohne,“ říká Karel Půbal
Stravenka je pro účely DPH poukazem

Co bude až skončí LIBOR? Změna bude přát připraveným…

Není žádným tajemstvím, že referenční sazby, které mají vliv na cenu financování nejen v korporátní sféře, s velkou pravděpodobností končí. Sazby LIBOR mají přestat ke konci roku 2021 existovat a budou nahrazeny novými sazbami. Intenzivně na tom pracuje několik pracovních skupin v různých zemích. Metodika tvorby nových referenčních sazeb bude tak pravděpodobně různá. Dotknou se změny PRIBOR a EURIBOR?

EURIBORu rozhodně. ECB přislíbila, že od října 2019 začne zveřejňovat sazby krátkodobého financování na základě nové metodiky. Za krásným ženským jménem ESTER se neskrývá nic jiného než „EUR Short Term Rate“. Organizace ISDA připravuje metodiku, která bude moci být uplatněna v případě toho, že firmy nestačí včas „přeměnit“ staré kontrakty na nové.

PRIBOR zůstává otázkou. Je možné, že pod vlivem změn na hlavních obchodních měnách, proběhne i změna referenční sazby PRIBOR. V zákulisí se o tom intenzivně přemýšlí.

Tak či onak nastává čas se připravit, neboť v pozoru jsou i účetní a daňové organizace (např. IASB). Je zřejmé, že dopady lze očekávat u zajišťovacího účetnictví firem. Zejména finanční ředitelé a korporátní treasury manažeři jsou nabádáni k tomu, aby již nyní začali společnosti připravovat na tzv. „přechodové období“.

PwC | Treasury and Accounting Advisory

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)