Jste regulováni ČNB a jste připraveni?
České firmy procesy související s treasury podceňují. I dvě ze tří bankovních operací jsou zbytečné

E15: Praha je už podle studie PwC pro investory lákavější než Curych nebo Milán

České hlavní město se z pohledu velkých realitních investorů dostalo na úroveň vyspělých západoevropských metropolí. Řadí se mezi dvacítku nejatraktivnějších měst Evropy. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy PwC mezi téměř tisícovkou respondentů z 22 států EU.
Architecture-buildings-capital-589989

Podle PwC se investoři na realitním trhu zaměřují zejména na hledání bezpečných investic, které budou generovat stabilní příjem. Vzhledem k vysokým cenám nemovitostí jsou však výnosy v Praze i dalších atraktivních evropských lokalitách relativně nízké. Česká metropole je přesto z investičního hlediska 17. nejlákavějším městem na kontinentu. Předstihla tak i Curych, Stockholm nebo Milán. V regionu střední a východní Evropy je Praha tím vůbec nejlépe hodnoceným městem. Nejvyšší výnosy z pronájmu maloobchodních prostor v ní dosahují 3,5 procenta, zatímco výnosy za kancelářské prostory se ustálily na pěti procentech a méně.

Investoři začínají přemýšlet o Praze nepříliš odlišně od západoevropských trhů,“ říká Richard Jones, poradce pro trh z nemovitostmi PwC. „Ceny nemovitostí sice dosahují téměř svého maxima, ale zároveň je tu mnoho atraktivních příležitostí pro akvizice,“ dodává Jones. Vítězem šetření se stal Lisabon, který si meziročně polepšil o deset míst. Důvodem je údajně kombinace kvality života v portugalské metropoli a její dobré vedení. Vzhledem k cenovým bublinám na řadě realitních trhu se tak pozornost investorů přesouvá na menší, d
ynamická města.

Investoři současně hledají nové způsoby zhodnocení kapitálu. Část z nich se přesunuje do alternativních či specializovaných segmentů, například do poskytování ubytování pro studenti. Jiní se naopak zaměřili na reality s vysokou přidanou hodnotou. Více než polovina respondentů průzkumu ale vnímá s obavami situaci na evropském trhu s bydlením, které se pro stále více občanů stává příliš drahým. Ve střednědobém horizontu půjde podle zpovídaných o téma, které bude určovat politickou agendu v celé Evropě.

Celou studii můžete najít zde.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Stan@

Hodně zajímavý a přínosný článek, moc díky za info. Moc ráda bych v Praze sehnala nějaký byt , ale je to pro mě teď docela složité téma. Byla bych moc vděčná za tip na nějakou opravdu osvědčenou realitku. Já zatím hledala nějaké tipy tady https://www.eurobydleni.cz/byty/praha/pronajem/ Tak kdyby měl s nimi někdo také zkušenosti budu moc ráda.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)