Změny v mezinárodním zdanění

Daně | PwC Česká republika

V současné době stále probíhá proces ratifikace Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků („Úmluva“), ke které Česká republika přistoupila jejím podpisem v Paříži v červenci roku 2017 a která prošla 1. čtením v Poslanecké sněmovně 13. února 2019. Přistoupením k této Úmluvě se Česká republika zavázala k implementaci opatření v boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků do již uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění („Smlouva“).

Ustanovení Úmluvy se dělí na dvě skupiny, a to na (i) ustanovení obsahující tzv. minimální standardy („Minimální standardy“) a (ii) ustanovení, která nemají obligatorní charakter.

 Česká republika si zvolila pouze režim Minimálních standardů, kterými jsou:

  • principle purpose test („PPT“), který zavádí pravidlo proti zneužívání smluv, které má zamezit aplikaci Smluv v situacích, které jsou účelově vytvořeny bez jakéhokoliv dalšího ekonomického důvodu, tj. pouze za účelem snížení efektivního zdanění;
  • řešení případů dohodou, s cílem účinného a včasného řešení sporů vzniklých v oblasti aplikace a interpretace Smluv, které umožní daňovému subjektu požádat o řešení jeho případu dohodou. Požadavek bude předkládán úřadům obou smluvních států.

V důsledku přijetí Minimálních standardů tedy dojde ke změně textu preambulí Smluv pokrytých Úmluvou, kde se současná obecná “anti abuse“ ustanovení nahradí novým textem PPT pravidla a dojde ke změnám v článcích, které pojednávají o institutu řešení případů dohodou.

V souvislosti s Úmluvou je důležité upozornit, že každá země má možnost volby a přistupuje k Úmluvě ve zvoleném rozsahu. Bude tedy nutné prověřovat jednotlivá znění, ve kterých byla Úmluva přijata v jednotlivých státech.

Rádi Vám pomůžeme připravit se na změny, které implementace Úmluvy přinese, a to nejen v České republice.***

Lucia Čechová
PwC | Daňové a právní služby