5 otázek a odpovědí k tématu PSD2
Novinky v DPH od roku 2020. Pozvánka na seminář

Komentář Petra Špiříka, E15: Budoucnost Česka? Stát není připraven ani na současnost

Mezi jedny ze strategických výzev pro Česko patří umění čelit kybernetickým hrozbám.  Redukovat otázku obrany vůči kyberútokům jen na objem vynaložených peněz je ale pastí, která nikam nevede. Česko má totiž jiné a zásadnější problémy, které musí vyřešit dřív.

GettyImages-672157097

Primárním problémem je absence vize, kterým směrem se má technologická transformace státní správy včetně kybernetické bezpečnosti ubírat. Přesněji řečeno jde o absenci vize, která se nemění po každých, často předčasných, volbách.

Hned v těsném závěsu je pak nedostatek vůle k uvedení takové vize v život. Protože dokonalý plán, bezchybná analýza a stohy papírů popsaných doporučeními jsou k ničemu, pokud nikdy nedojde k realizaci.

Horší než taková paralýza je pak snad už jen situace, kdy jednotlivé části státní správy pojmou své zabezpečení každá po svém – a přidávají tak nové problémy do rovnice namísto jejího zjednodušení a řešení. I to je domácí realita.

... 

Zbytek článku si můžete přečíst pod odkazem na webu E15.cz.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)