Komentář Petra Špiříka, E15: Budoucnost Česka? Stát není připraven ani na současnost
Rychlé opravy systému DPH – zjednodušení pro zboží v konsignačním skladu

Novinky v DPH od roku 2020. Pozvánka na seminář

Zveme Vás na tradiční DPH seminář týkající se novinek v oblasti DPH, které se v současné době projednávají jak v rámci Evropské unie, tak na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Řada témat se týká již právní úpravy pro rok 2020. Na ostatní změny je dobré se předem připravit, a proto přinášíme seminář, který Vás s těmito novinkami seznámí.

Témata semináře:

  • Quick fixes – nová pravidla týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a obchodování se zbožím v rámci Evropské unie
  • Plošné zavedení režimu přenesení daňové povinnosti
  • Stravenky, finanční leasing a nájem nemovitých věcí
  • Novela daňového řádu – nesporná část nároku na odpočet, prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu, zrušení liberační lhůty
  • Nejaktuálnější koordinační výbory Komory daňových poradců a informace Generálního finančního ředitelství
  • Nové rozsudky Nejvyššího správního soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie
  • Digitální daň
  • Novinky v DPH v sousedních zemích
  • Brexit

Během semináře bude věnován dostatek času také diskuzi praktických problémů uplatnění DPH ve Vaší společnosti.

V případě většího počtu zájemců ze stejné společnosti jsme připraveni nabídnout individuální termín semináře a přizpůsobit cenu, místo konání a obsah individuálním požadavkům. V takovém případě jsme schopni uspořádat seminář i v anglickém jazyce. Cena individuálního semináře se bude pohybovat v rozmezí 35 000 až 50 000 Kč bez DPH, v závislosti na délce semináře a diskutovaných tématech. Počet účastníků tohoto semináře není omezen.

Termíny:

Praha, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 - 11.12.2019, 9.1. a 12.2.2020, registrace od 8:30, [email protected]

Brno, Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 - 15. 1. 2020, registrace od 8:30, [email protected]

Ostrava, Kancelář PwC, Zámecká 20 - 16. 1. 2020, registrace od 8:30, [email protected]

Cena: 2 900 Kč bez DPH

V případě registrace 4 a více míst pro jednu společnost nabízíme slevu 10 % z celkové částky úhrady za semináře.

Pozvánky na jednotlivé termíny budou následovat.

Download Novinky_v_oblasti_dph2020

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)