Rychlé opravy systému DPH – zjednodušení pro zboží v konsignačním skladu
Rychlé opravy systému DPH – podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států 

Rozšíření EET a položek v 10procentní sazbě DPH

Již nyní je jasné, že elektronická evidence tržeb se příští rok rozšíří i na ty obory, které dosud nemusely své tržby elektronicky evidovat. Obory jako advokáti, lékaři, účetní, taxislužba, stavebnictví či vybraní řemeslníci začnou evidovat své tržby buď od 1. dubna, nebo 1. května 2020 v návaznosti na tom, kdy patřičná novela zákona bude publikována ve Sbírce zákonů. Pokud se tak stane ještě tento měsíc, evidence tržeb se rozšíří již od dubna 2020. Při splnění podmínek umožní novela drobným podnikatelům, nebo poskytovatelům zdravotních služeb evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Současně s těmito novinkami začne platit i novela zákona o DPH, která snižuje sazbu DPH u dodávek vybraných zboží a služeb. Do 10procentní sazby DPH se přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové či domácí pečovatelské služby, kadeřnické služby, točené pivo, nebo prodej audioknih a elektronických knih.***

Martin Diviš, Tomáš Vlk
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)