Novinky v DPH od roku 2020. Pozvánka na seminář
Rozšíření EET a položek v 10procentní sazbě DPH

Rychlé opravy systému DPH – zjednodušení pro zboží v konsignačním skladu

První rychlou opravou je sjednocení pravidel konsignačních skladů na území EU. Jedná se o případy, kdy dodavatel přepraví své zboží do skladu v jiném členském státě, aby v tomto státě zboží dodal předem známému odběrateli. Při přepravě zboží nedochází k převodu vlastnického práva. To dodavatel převede až ve chvíli, kdy zboží ze skladu odebere kupující. V současnosti je tento postup upraven na úrovni jednotlivých členských států, které uplatňují různá pravidla, či takové zjednodušení vůbec neumožňují.

Od roku 2020 nebude při splnění podmínek přesun zboží do skladu relevantní pro účely DPH a teprve při odebrání zboží zákazníkem dojde z pohledu DPH k přeshraničnímu dodání zboží. Podmínkami pro toto zjednodušení jsou:

  • Dodavatel nemá sídlo ani provozovnu ve státě ukončení přepravy,
  • Dodavatel zná DIČ zákazníka ve státě ukončení přepravy,
  • Dodavatel i zákazník uvedou přesun zboží ve speciální evidenci pro účely DPH,
  • Dodavatel uvede DIČ zákazníka v souhrnném hlášení a
  • K dodání zboží ve státě ukončení přepravy musí dojít v období 12 měsíců od přepravy zboží.

Oproti současné české úpravě, kdy je předmětem vykazování faktický přesun zboží, bude nově předmětem vykazování až samotné dodání zboží ve skladě, ke kterému musí dojít ve stanovené době od přepravy zboží. Současně budou na plátce kladeny vyšší nároky v souvislosti s vedením detailní evidence zboží v konsignačním skladu.***

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)