Rychlé opravy systému DPH – podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států 
„Na odjezdu do PwC Frankfurt mě nejvíce překvapilo, jak snadné to bylo"

Dopady „no-deal“ na smlouvy, které se řídí britským právem nebojsou uzavřeny s britskou společností

IStock-1142764839 (1)Případné vystoupení Velké Británie z EU bude mít významné právní důsledky nejen pro britské, ale i pro české firmy, které v Británii obchodují nebo jen spolupracují s britskými subjekty. Pro případ, že by Británie 31. října opravdu opustila Evropskou unii, je nejvyšší čas zvážit právní i organizační důsledky.

Ať už by se mělo jednat o tvrdou nebo mírnou variantu Brexitu, bude nezbytné posoudit a případně revidovat některá smluvní ujednání, a to zejména, pokud se obchodní smlouvy řídí britským právem, jsou uzavřeny se subjektem ze Spojeného království, nebo se ve Spojeném království například nachází  místo jejich plnění. V takových případech bude zásadní zaměřit se na ujednání týkající se odstoupení od smlouvy, podstatné změny okolností a smluvních pokuty. Vždy je také potřeba vzít v úvahu partikulární právní režim smlouvy včetně doložek INCOTERMS. 

„Nejde přitom jen o obchodní nebo pracovní právo. S očekávaným chaosem na hranicích, je třeba brát v úvahu i případné smluvní pokuty, které mohou být uplatněny při opožděné zásilce,  a právní dopady dolehnou i na spory a řízení před soudem,“ říká advokát PwC Legal Daniel Pikal. V případě odchodu z EU bez dohody se totiž na Spojené království přestanou vztahovat dosavadní předpisy o rozhodném právu, soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí či doručování soudních písemností. Britská soudní rozhodnutí bude pro jejich vykonatelnost třeba nejprve uznat českými soudy.

Našim klientům tedy doporučujeme provést audit uzavřených smluv a do budoucích ujednání vždy zahrnout přesnou úpravu právního režimu smlouvy po Brexitu.  

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)