Dopady „no-deal“ na smlouvy, které se řídí britským právem nebojsou uzavřeny s britskou společností
Tvrdý Brexit bude mít vliv na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění

„Na odjezdu do PwC Frankfurt mě nejvíce překvapilo, jak snadné to bylo"

Zkusit si práci v zahraničí je snem (a tak trochu i privilegiem) především mladých lidí. A našim kolegům v PwC je průměrně 33 let, takže jde o téma opravdu aktuální. Mezi ty, kdo si chtěli práci v jiné zemi zkusit, patří i Kristýna Pelešková. V českém PwC pracuje na pozici senior konzultanta v týmu Cyber Security a ukázalo se, že opravdu nejsme jediní, kdo o její práci stojí. Už dva měsíce proto pracuje po boku německých kolegů ve Frankfurtu. Krátkodobý výjezd s programem STEP, který mohou zaměstnanci PwC využít, se totiž ukázal jako ideální volba.

Kristýna 3

„Možnost pracovat v zahraničí pro mě byla jedním z hlavních důvodů, proč jsem v průběhu magisterského studia podala přihlášku do PwC. Globální síť pro mě byla předpokladem k tomu, abych si mohla práci v zahraničním týmu zkusit.“

 Většina zahraničních spoluprací očekává, že u nich nový kolega zůstane alespoň rok. To se přitom ne každému hodí. „Ze začátku jsem nevěděla o tom, že existuje i možnost krátkodobých výjezdů – věděla jsem pouze o těch dlouhodobých, na 2 roky. Jakmile jsem se ale o možnosti krátkodobého secondmentu dozvěděla, začala jsem se o ni aktivně zajímat,“ vysvětluje dnes už ve Frankfurtu pobývající Kristýna Pelešková. Ke spolupráci s německými kolegy se dostala díky programu STEP (Short Term Exchange Program).

STEP propojuje naše HR oddělení se zaměstnanci uvnitř sítě PwC po celém světě. Na jedné straně vyplníte přihlášku zaměřenou na profesní profil a vaše pracovní možnosti. Na druhé straně naopak HR týmy vyplňují požadavky na případného uchazeče. Kristýně vyšel Frankfurt.

Kristýna 7

„Šlo opravdu o náhodu, v době, kdy jsem svůj profil vyplňovala, jsem netušila, kde a zda budou někoho jako já opravdu hledat. Po spárování s Frankfurtem jsem absolvovala pohovor s Partnerem, po kterém se mi rychle ozvali, že můžu nastoupit od srpna. PwC mi pak zařídilo ubytovaní, pomohlo po příjezdu s registraci na úřadech i bankovním účtem,“ jmenuje Kristýna a dodává: „Není to poprvé, kdy bych byla dlouhodobě v zahraničí. Už během vysoké jsem odjela na tříměsíční stáž do Amsterdamu. Byla to super zkušenost, ale nebylo jednoduché si vše zařizovat sama. O to víc si užívám, jak jednoduché bylo vyjet v rámci PwC, kdy jsem v podstatě nemusela nic řešit, jen si vybrat byt a podepsat par papírů.“

Přesto, že lze čekat, že se práce napříč jednotlivými pobočkami PwC příliš lišit nebude, rozdíly se najdou. Kristýna Pelešková za největší změny, kterými prošla, pokládá práci v anglickém jazyce a velikost projektů.

59504a89-ad4b-4126-bcd7-582efffe7dab (1)

Délka secondmentu se může lišit podle potřeb zahraniční kanceláře PwC i možností uchazeče. Kristýna se ve Frankfurtu dohodla na pěti měsících a na Vánoce už bude zpět. Výjimkou ale nejsou ani tříměsíční nebo naopak několikaleté secondmenty. „Stále jsem v kontaktu i se svými kolegy v Čechách, především s těmi, se kterými spolupracuji na projektu Cyber Areny. S těmi ostatními je to trochu slabší, ale už za pár týdnů se za nimi zajedu aspoň na pár dní podívat.“

 

O tom, jaké možnosti nabízí práce v PwC, si můžete přečíst na webu PwC Kariéra

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články jejich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)