Startujeme první PwC Management Consulting Challenge
Zvýšení stropu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2020 

Rychlé opravy systému DPH – přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů

Třetí rychlá oprava upravuje pravidla pro dodávky mezi třemi subjekty (dodavatel, prostřední osoba a zákazník) v případě, kdy přepravu zboží zajišťuje prostřední osoba.

Základním pravidlem bude, že se přeprava přiřadí k první transakci, tedy k dodání mezi dodavatelem a prostřední osobou a od DPH bude osvobozena tato první transakce. Pokud ale prostřední osoba sdělí svému dodavateli DIČ udělené v zemi zahájení přepravy, bude přeprava přiřazena k druhé transakci mezi prostřední osobou a zákazníkem a tato bude osvobozena od DPH.

Bude proto možné jednoznačně určit, na které dodání se vztahuje osvobození od DPH, a to bez nutnosti zkoumat veškerou související judikaturu i přístup jednotlivých členských států.

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)