Rozšíření EET a položek v 10procentní sazbě DPH
Dopady „no-deal“ na smlouvy, které se řídí britským právem nebojsou uzavřeny s britskou společností

Rychlé opravy systému DPH – podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států 

Druhou rychlou opravou současného systému DPH jsou nové podmínky pro osvobození dodání zboží do jiných členských států. Po účinnosti novely bude muset dodavatel pro uplatnění osvobození při dodání zboží do jiného členského státu kromě prokázání přepravy zboží do jiného státu dodavatelem, kupujícím nebo jimi zmocněnou osobou:


• Získat DIČ kupujícího vydané jiným členským státem a
• Vykázat dodání zboží v souhrnném hlášení. 

Z pohledu českého zákona o DPH se jedná o drobnou změnu, protože česká legislativa požaduje DIČ kupujícího již nyní. Nově ale nebude možné osvobodit žádnou dodávku zboží do jiného členského státu, pokud dodavatel nebude mít k dispozici DIČ kupujícího, což nyní umožňuje evropská směrnice o DPH i judikatura Soudního dvora Evropské unie.***

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)