Zvýšení stropu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2020 
Změna diet v několika evropských zemích a USA

Rychlé opravy systému DPH – prokazování přepravy zboží do jiného členského státu

Poslední rychlou opravou je harmonizace prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU.

Pokud bude dopravu zajišťovatel dodavatel, bude muset k prokázání přepravy předložit alespoň dva na sobě nezávislé důkazy, které si vzájemně neodporují a současně je vystavily nezávislé strany. Takovými důkazy mohou být například:

-        nákladní list CMR,

-        faktura od dopravce zboží,

-        pojistka vztahující se k přepravě zboží,

-        bankovní doklady prokazující úhradu přepravy nebo odeslání zboží atd.

Úplný výčet možných důkazů uvádí nařízení Rady č. 282/2011.

V případě přepravy zajištěné odběratelem bude muset dodavatel předložit nejen dva důkazy uvedené výše, ale navíc písemné potvrzení odběratele, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu EU.

Martin Diviš, Pavel Štefela
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)