„Na odjezdu do PwC Frankfurt mě nejvíce překvapilo, jak snadné to bylo"
Startujeme první PwC Management Consulting Challenge

Tvrdý Brexit bude mít vliv na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění

Ve vztahu ke Spojenému království skončí zákaz dvojího pojištění. Dnem Brexitu přestanou platit vystavené formuláře A1 a také ostatní nárokové doklady S1, E106, E109, E121. Může se tedy stát, že povinné pojistné se bude muset hradit v obou státech současně. Naopak, v některých případech zaměstnanec, případně jeho rodinní příslušníci, nebude moci nadále zůstat v povinném systému pojistného a bude si muset zabezpečit komerční zdravotní pojištění, nebo si přispívat do dobrovolného systému důchodového pojištění. 

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)