Pražská Nemocnice sv. Alžběty se po letech zachránila z insolvence
Carnegie Hall je snem každého umělce. Tereza Svitáková z týmu GVS míří do New Yorku

Vracení nadměrného odpočtu DPH - nově až 45 dnů?

Poslanecká sněmovna bude již brzy projednávat rozsáhlou novelu daňového řádu, známou také pod pracovním názvem MOJE daně.

Novinkou v oblasti DPH je záloha na daňový odpočet. Plátcům DPH vznikne nárok na zálohu na odpočet ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Po ukončení daňové kontroly a stanovení daně se záloha vypořádá. Aby měli správci daně víc času na posouzení, zda a v jakém rozsahu zahájit kontrolní postup, dochází k úpravě některých lhůt. Důsledkem je např. posunutí okamžiku vyměření daně o 15 dnů. Plátci DPH tak budou muset počítat s tím, že se jim nadměrné odpočty budou vracet o 15 dnů později, než je tomu dnes. Novela přináší rovněž změny v sankcích. Liberační lhůta, v jejímž důsledku dnes vzniká úrok z prodlení při opožděné platbě DPH až od pátého pracovního dne po splatnosti, se ruší. Zároveň se však navrhuje snížení sazby úroku z prodlení. Namísto 14 procentních bodů by se nově mělo k repo sazbě přičítat pouze 8 procentních bodů. Podmínky pro vyměření pokuty za opožděné podání přiznání k DPH zůstanou zachovány – pokuta za prvních 5 pracovních dnů prodlení nevzniká.

Martin Diviš, Zuzana Hájková
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)