Rychlé opravy systému DPH – prokazování přepravy zboží do jiného členského státu
Zájem o Private Equity mě do PwC přivedl už v druháku, říká Jakub Hlinka z týmu provozního poradenství

Změna diet v několika evropských zemích a USA

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh vyhlášky, podle které by od roku 2020 mělo dojít k úpravě vybraných sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách. V návrhu dochází ke zvýšení diet při cestách do vybraných evropských zemí, např. Dánsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko a Španělsko. Mezi významné mimoevropské země, ve kterých také dochází ke zvýšení, patří Austrálie, Nový Zéland a Spojené státy americké.

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)