Rychlé opravy systému DPH – přiřazení dopravy v rámci řetězových obchodů
Rychlé opravy systému DPH – prokazování přepravy zboží do jiného členského státu

Zvýšení stropu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2020 

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2020 se zvyšuje proti roku 2019 o více než 100 tis. Kč a bude činit 1 672 080 Kč. Sazba pojistného u zaměstnavatele již od července 2019 klesla z 25 % na 24,8 %. U zaměstnance zůstává sazba pojistného stejná, tj. 6,5 %. Vyšší strop je třeba zohlednit i při výpočtu solidárního zvýšení daně. Zdravotní pojištění zůstává bez limitu a jeho sazby beze změny. 

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)