« říjen 2019 | Main | prosinec 2019 »

7 posts from listopad 2019

28/11/2019

Paying Taxes 2020

Paying Taxes, an annual study from PwC and the World Bank Group, helps governments and businesses understand how their tax systems compare on the global stage and helps tax administrations learn from what others are doing.  

Now in its 14th edition, this year’s study looks at how advances in technology make paying taxes easier. With 15 years of data and comparative analysis on the tax systems in 190 economies, Paying Taxes lets you see the impact of digital innovation around the world. 

Learn what technologies are currently available for tax compliance, how they’re being implemented and the ways in which you can use them to reduce administrative burdens. See what other economies are doing to improve the neutrality of their VAT systems by enhancing the process of VAT refunds. Dive deeper into the most prominent tax policy shifts and tax policy issues.

Access report and interactive tools

27/11/2019

Změna ve zdanění korunových dluhopisů

V Senátu momentálně čeká na schválení tzv. „Sazbový balíček“, jehož účinnost se prozatím předpokládá od 1. ledna 2020. Sazbový balíček bude dopadat také na tzv. „korunové dluhopisy“ (dluhopisy s nízkou nominální hodnotou) emitované před 1. lednem 2013.

Podle současné úpravy se základ daně u úrokových příjmů vyplácených fyzickým osobám z korunových dluhopisů vydaných před 1. lednem 2013 zaokrouhluje na úrovni každého cenného papíru směrem dolů, a to i v případě, že se jedná o cenné papíry stejného druhu vydané jedním emitentem. Stejně tak se směrem dolů zaokrouhlí i výsledná srážková daň, což může vést k faktickému nezdanění úrokových příjmů z korunových dluhopisů.

Úprava zdanění korunových dluhopisů se v textu zákona o daních z příjmů projeví pouze v podobě nového přechodného ustanovení k § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů, jímž se odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013.

Účinnost sazbového balíčku je podmíněna dokončením celého legislativního procesu. Pokud se tak stane, budou úroky z korunových dluhopisů reálně zdaňovány standardním způsobem v podobě 15% sazby srážkové daně, tedy bez umožnění zaokrouhlení základu daně a výsledné daně u jednotlivých dluhopisů, a to bez ohledu na datum emise.

Lucia Čechová
PwC, Daňové a právní služby

 

Změna zdanění korunových dluhopisů a její účinnost od 1. ledna 2020 byla spolu s "daňovým balíčkem" schválena dne 19. prosince 2019 prezidentem České republiky Milošem Zemanem. 

 

26/11/2019

PwC získalo první místo v žebříčcích kybernetické bezpečnosti

Cybersecurity týmy PwC ovládly dvojici žebříčků, které srovnávají konzultační služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnosti Forrester a ALM Intelligence do srovnání zařadily 15, respektive 24 nejvýznamnějších firem na trhu a na PwC ocenily především znalosti, profesionalitu, technické dovednosti a flexibilitu řešení.

IStock-184293915

Na globálním i evropském ocenění má svou zásluhu i tým Cyber & Privacy PwC Česká republika. Třicítka expertů pod vedením Petra Špiříka dodává kompletní služby od analýzy současného stavu, rizik, přes design governance a technické architektury až po samotnou procesní i technickou implementaci a provoz, prováděný přímo u zákazníka.

“Potvrzení PwC jako leadera v oblasti cyber security consultingu vnímáme jako ocenění naší dlouhodobé práce. Zejména si vážíme pozitivní zpětné vazby v oblasti schopností řešit i nejsložitější problémy v evropském a světovém kontextu. Zároveň jde o závazek do budoucna – obzvlášť v rychle se rozvíjející oblasti kybernetické bezpečnosti je tak pro nás udržení této pozice leadera výzvou. Výzvou, které se ale nebojíme,” uvedl Petr Špiřík. 

Oba žebříčky firmy své hodnocení staví na základě zákaznické spokojenosti klientů hodnocených firem. V případě průzkumu Forrester Wave, ve kterém uspěly evropské cybersecurity týmy, klienti oceňovali kvalitu nabízených služeb, konzistentnost dovedností konzultantů, flexibilitu v dodání řešení a celkovou odbornost. Finanční náklady a cenotvorba se umístily až za odbornými znalostmi. Forrester Wave přitom působí jako průvodce pro kupující, kteří promýšlí své nákupy na technologickém trhu. Pro zajištění spravedlivého měření všech hodnocených se řídí veřejně dostupnou metodikou, kterou důsledně uplatňuje. Své statistiky zveřejňuje už od roku 1983. 

Globální studie ALM Intelligence pak jako hlavní důvody vedoucí k ocenění PwC uvedla přístup BXT (business, experience, technology) zajišťující silný vztah s klientem a holistický, integrovaný model napříč různými druhy služeb s cílem řešení strategických rizik v souladu s obchodní strategií.

 

25/11/2019

Změna výše daňově uznatelných nákladů na technické rezervy pojišťoven

Třetím čtením v Poslanecké sněmovně ČR prošel vládní návrh zákona, který s účinností od 1. ledna 2020 mění způsob stanovení daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven a zajišťoven.

Podle dosavadní právní úpravy je pro pojišťovny a zajišťovny daňově uznatelným nákladem zaúčtovaná tvorba technických rezerv podle účetních předpisů. Podle navrhované úpravy již účetní technické rezervy nebudou daňově uznatelné a nově budou položkou snižující základ daně technické rezervy vytvořené podle zákona o pojišťovnictví, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
O těchto technických rezervách se neúčtuje, ale jejich výše je součástí reportovací povinnosti pojišťoven a zajišťoven.
Nově tedy budou tvorba i rozpouštění technických rezerv v pojišťovnictví zcela nezávislé na účetnictví, účetní operace týkající se technických rezerv se ze základu daně vyloučí a základ daně se upraví o rozdíl mezi výší vytvořených rezerv podle zákona o pojišťovnictví na konci daného zdaňovacího období a jejich výší na začátku tohoto období.

Vzhledem k tomu, že se očekává, že tato nová úprava bude mít významný dopad na daňové zatížení pojišťoven a zajišťoven během prvních dvou zdaňovacích období, je navrženo rozložit tuto jednorázovou daňovou povinnost na dvě zdaňovací období.

Lenka Holoubková
PwC | Daňové a právní služby
 

Změna daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven a zajišťoven byla schválena spolu s "daňovým balíčkem" 19. prosince 2019 prezidentem České republiky. 

 

18/11/2019

Výpočet zálohy na daň u zaměstnanců v zahraničním systému veřejnoprávního pojištění

Pokud zaměstnanec v roce 2019 spadá do systému sociálního a zdravotního pojištění jiné členské země EU/EHP nebo Švýcarska, je nutné pro účely stanovení superhrubé mzdy vycházet z povinného zahraničního pojistného hrazeného zaměstnavatelem.

V praxi však v průběhu roku 2019 docházelo k mnoha situacím, kdy například nebyly částky odváděné do zahraničních pojistných systémů známy, nebo zaměstnanec předložil potvrzení o příslušnosti k zahraničnímu systému pojištění opožděně a po část roku bylo pojistné odváděno i do českého systému. Zaměstnavatelé by takových případech měli zkontrolovat a případně upravit výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ve všech příslušných měsících.


Současně by plátci daně z příjmů ze závislé činnosti, kteří zaměstnávají české daňové nerezidenty pracující jak v ČR, tak v zahraničí, měli zvážit výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti tak, aby zálohy byly odvedeny pouze z příjmů za práci na území ČR. Příjmy za práci v zahraničí, například za dny odpracované na pracovních cestách mimo území ČR, nejsou zdanitelné v ČR.

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby

13/11/2019

Vedení mzdové evidence v Rakousku - nová pravidla

Zahraniční zaměstnavatelé osob, které jsou dle lokálních rakouských zákonů považovány za daňové rezidenty v zemi našich jižních sousedů, mají od 1. ledna 2020 povinnost vést v Rakousku mzdovou evidenci pro tyto zaměstnance. Jedná se o povinnost vést mzdové účetnictví, včetně případného odvodu záloh na daň a podávání výkazů příslušným úřadům.

Výše uvedené se bude v praxi týkat zejména zaměstnanců z Rakouska, kteří pracují v ČR a čas od času vykonávají práci také ze svého rakouského bydliště. Nové povinnosti se mohou ovšem v určitých situacích týkat i zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci mají v Rakousku rekreační dům či byt. Pro více informací pokračujete ZDE.

Tomáš Hunal
PwC | Daňové a právní služby
 

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů se připravují na kontroly překompenzace

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE) a plánuje tzv. kontroly překompenzace vyplácené podpory. Tato opatření by představovala zásadní změny současné praxe, zároveň má navrhovaná úprava podle expertů i několik nedostatků a nejasností.

Prekompenzace

Prostřednictvím kontrol překompenzace stát monitoruje, zda výrobci elektřiny nedosahují nadměrné výnosnosti z investovaných prostředků díky veřejné podpoře, a může přistoupit i ke snižování této podpory. Doposud proběhla pouze dobrovolná fáze šetření, v níž Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo dotazníky vybraným výrobcům energie (jednalo se o provozovatele fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v letech 2006-2008). 

K individuálním kontrolám jednotlivých elektráren bude novelou ZPOZE pověřena Státní energetická inspekce.  Při zjištění nadměrné podpory bude moci inspekce zahájit řízení, které pro provozovatele elektrárny může znamenat faktické snížení podpory.

Právě kontrole překompenzací se věnoval seminář, který v pondělí spolupořádali Frank Bold Advokáti a PwC Česká republika. Podle odborníků je jedním z hlavních nedostatků systému kontrol skutečnost, že o nich výrobci elektřiny nevěděli dopředu, a neměli tak důvod archivovat všechny doklady, které po nich nyní mohou být vyžadovány.

Provozovatele elektráren čeká něco jako daňové přiznání po deseti letech. Musejí doložit relevantní příjmy a náklady, přičemž těch deset let nevěděli, že po nich něco takového bude požadováno. Když kontrolou neprojdou, mohou přijít o část podpory a jejich byznys se může překlopit ze zisku do ztráty,“ přibližuje situaci advokát Martin Maňák (Frank Bold Advokáti).

Dalším problémem je navázání kontrol na údaje z účetnictví, což může znevýhodnit některé skupiny investorů.

Navázání kontrol na údaje z účetnictví může znevýhodnit investory, kteří přípravu, výstavbu a provoz elektráren zajišťovali sami, ve srovnání s investory, kteří měli na tyto činnosti externí dodavatele. Zatím nevíme, jak k tomuto problému bude přistupovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, resp. Státní energetická inspekce. Napovědět by nám měl návrh prováděcí vyhlášky k novele ZPOZE, který bude obsahovat referenční hodnoty technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé typy elektráren. Nevíme ale, kdy bude návrh této důležité vyhlášky zveřejněn,“ říká Jan Brázda, partner poradenské společnosti PwC Česká republika.

Novelu ZPOZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se ji chystá v příštích měsících předložit vládě. Další důležitou změnou, kterou novela přinese, je zavedení aukcí, v nichž by žadatelé o podporu výroby elektřiny měli mezi sebou soutěžit. Podporu by tedy získali jen ti, kdo jsou schopni elektřinu vyrábět nejlevněji.

Pondělního semináře se zúčastnilo padesát představitelů subjektů (investoři, banky apod.) aktivních v sektoru obnovitelných zdrojů. Ve čtvrtek 14. listopadu 2019, proběhne obdobná akce v Brně.

O společnosti PwC

V PwC usilují o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. PwC je sítí firem s více než 276 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytují kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.com/cz. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Více informací najdete na www.pwc.com/structure.