6a01b7c82cd82f970b025d9b3362fb200c

Investiční pobídky – rozumíte podmínce zachování majetku správně?

Daně | PwC Česká republika

Nejvyšší správní soud se zabýval problematikou podmínky zachování majetku podle § 6a odst. 2 zákona o investičních pobídkách (dále jen „ZIP“), kdy je příjemce investiční pobídky povinen zachovat majetek, na který byla poskytnuta veřejná podpora formou investičních pobídek, po dobu uplatňování investiční pobídky, nejméně však po dobu pěti zdaňovacích období následujících po zdaňovacím období, kdy příjemce splnil všeobecné podmínky.

Hlavním sporem projednávané věci byla otázka výkladu výrazu „zachování majetku“, konkrétně problematika vlastnického vztahu k majetku. Dle Nejvyššího správního soudu zmíněné ustanovení nestanovuje žádné další omezující podmínky, kromě podmínek týkajících se rozsahu, skladby majetku a doby pro plnění povinnosti. Zatímco správce daně uváděl, že pro splnění podmínky zachování majetku je nezbytné podpořený majetek vlastnit, Nejvyšší správní soud je toho názoru, že povinnost vlastnit podpořený majetek v této podmínce není stanovena.

Povinnost vlastnického práva byla do daného ustanovení implementována až s účinností od 6. 9. 2019 ve znění „využívat a zachovat ve svém majetku (…)“. Pro záměry získat investiční pobídku, které byly agentuře CzechInvest předložené před 6. 9. 2019, tak platí staré znění tohoto ustanovení. Majetek podpořený investiční pobídkou tak nemusí být nutně ve vlastnictví příjemce investiční pobídky, ale může být i v majetku jiného daňového subjektu za předpokladu, že předmětná investice zůstane v daném regionu. Upozorňujeme, že riziko týkající se zachování takového majetku však stále nese příjemce investičních pobídek.

Pokud vás tato problematika zajímá, rádi se s vámi setkáme na individuální schůzce.***

Petr Mašek
PwC, Daňové a právní služby