6a01b7c82cd82f970b025d9b3d0da5200c

Prodloužení lhůty na podání daňového přiznání a úhradu daňové povinnosti

COVID-19 | PwC Česká republika

Fyzické osoby

Stát se v reakci na současnou situaci ohledně šíření koronaviru rozhodl nesankcionovat pozdní podání daňového přiznání za rok 2019 a související úhradu daňové povinnosti pro fyzické osoby. Nejedná se fakticky o posunutí samotné lhůty, která i nadále zůstává 1. dubna 2020, fyzické osoby však mají možnost podat daňové přiznání i uhradit daňovou povinnost až do 1. července 2020, a to bez sankcí. Pro vrácení přeplatku stále zůstává 30 dnů od data podání žádosti. Obdobný krok, tj. zrušení sankcí za pozdní podání Přehledů o příjmech a výdajích, je očekáván i ze strany orgánů spravujících oblast zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, prozatím se tak však nestalo.

Právnické osoby

Pro právnické osoby se dle nově vydaného liberalizačního daňového balíčku bude postupovat obdobně jako u daně z příjmů fyzických osob. Vláda se rozhodla prominout pokuty a úroky z prodlení za pozdní podání daňového přiznání za rok 2019, a to až do 1. července 2020, bez nutnosti prokazování souvislostí s šířením koronaviru. Stejně jako u fyzických osob nejde o posunutí standardní lhůty pro podání daňového přiznání a úhradu daňové povinnosti, která tak zůstává stejná, tj. do 1. dubna 2020.

Tato opatření se týkají právnických osob, které nemají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a těch, jejichž daňové přiznání nezpracovává a nepodává poradce na základě plné moci, u kterých běží standardní lhůta pro podání daňového přiznání do 1. července 2020.***

Petra Bobková, Lucia Čechová

PwC | Daňové a právní služby