6a01b7c82cd82f970b0240a5189ffc200b

Zaměstnáváte cizince? Jak postupovat během nouzového stavu

COVID-19 | PwC Česká republika

V tomto blogu se podíváme na tři aktuální situace, se kterými se mohou setkat jak zaměstnavatelé zaměstnávající cizince, tak cizinci samotní během nouzového stavu v souvislosti s šířením COVID-19. 

AKTUALIZOVÁNO po vydání nového opatření Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020.

Jak postupovat, když mému zaměstnanci cizinci končí platnost zaměstnanecké karty?

V období od vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020, platí dle usnesení vlády ČR pravidlo, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

Doslovným čtením tohoto vágního ustanovení se definuje oprávnění cizinců pobývat na území i po vypršení platnosti jejich víz a nesankcionování tohoto jejich pobytu, který byl zapříčiněn nouzovým stavem.

Na druhé straně toto ustanovení neuvádí toleranci či prodloužení procesních lhůt tam, kde je např. podání jinak než osobně možné. Proto v případě, že Vašemu zaměstnanci končí platnost zaměstnanecké karty, doporučujeme žádost o její prodloužení podat poštou, byť nekompletní.

Po odpadnutí překážky, tzn. po skončení nouzového stavu, doporučujeme žádost doplnit příp. si sjednat osobní schůzku.  (Doplnění osobní účasti bude určitě nutné u žádostí, kde se osobní účast vyžaduje. Může se jednat zejména o rodinné příslušníky vašich zaměstnanců, kteří pobývají na základě dlouhodobého víza a jsou ve fázi jejich prodloužení, v tomto případě se jedná o prvožádost o povolení k pobytu s povinným osobním podáním).

 

Jak postupovat, když chceme během nouzového stavu zaměstnat cizince, který je zaměstnán u jiného zaměstnavatele?

Jestliže jako zaměstnavatel fungujete během krizového stavu běžným způsobem a nejste provádět krizová opatření, tak postupuje Váš kandidát běžným způsobem, tzv. oznámením změny zaměstnavatele.  S ohledem na nouzový stav se pouze doporučuje podat oznámení poštou, přičemž podáním je zachována lhůta. Lhůta pro oznámení je minimálně 30 dní před zamýšlenou změnou zaměstnání.

Oznámení o změně t musí být kompletní, jinak je považována za neplatnou. Kromě formuláře musí cizinec doložit číslo volného pracovního místa, doklad o skončení či trvání předchozího zaměstnání, pracovní smlouvu, kopii pasu a stávající zaměstnanecké karty. V případě odborných pozic, je nutné doložit i písemné prohlášení zaměstnavatele o splnění odborné způsobilosti. S ohledem na to, že nevíme, zda již cizinec dokládal vysvědčení či diplom prokazující dostatečné vzdělání pro požadovanou novou pozici, doporučujeme doložit i ověřenou kopii diplomu opatřený apostilou či superlegalizací (tam kde je to potřeba) a s úředním překladem do českého jazyka.

Ministerstvo vnitra do 30 dnů rozhodne o tom, zda souhlasí s oznámením, a to sdělením o splnění podmínek pro změnu. Cizinec může začít pracovat na nové pozici až po tomto oznámení, ale ne dřív než k datu, které uvedl ve formuláři.

Jestliže jako zaměstnavatel provádíte krizová opatření či k jejich realizaci napomáháte, stačí pokud Váš nový zaměstnanec oznámí změnu zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do nové práce. V tomto případě není nutné čekat na doručení sdělení o splnění podmínek od Ministerstva vnitra, ty jsou považovány za splněné pouhým oznámením. K tomuto oznámení změny ale budete jako zaměstnavatel muset doložit své vyjádření, jakým způsobem jste zapojeni do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod).

Zásadním opatřením Ministerstva vnitra v době nouzového stavu je také zrušení podmínky nutného šestiměsíčního pobytu pro změnu zaměstnavatele. Cizinci, který je v ČR krátce, pracuje na základě zaměstnanecké karty a který byl od 20. března do konce nouzového stavu propuštěn, nic nebrání vyhledat nového zaměstnavatele a začít pro něj pracovat. Oznámení změny učiní jedním ze dvou výše uvedených způsobí – standardní cestou nebo bez dodržení nutné lhůty v případě zaměstnavatele, který provádí krizová opatření.

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu musím jako zaměstnavatel propouštět. Je možné rozvázat pracovní poměr s cizincem, kterému končí platnost zaměstnanecké karty?

Obecně platí, že cizinci zaměstnání v standardním pracovněprávním poměru jsou pod stejnou ochranou zákoníku práce jako občané ČR/EU. Výpověď tedy může být zaměstnanci cizinci dána pouze v případě taxativně uvedených důvodů. Stejně jako občanů ČR/EU,  nemůže být cizinci dána výpověď během čerpání ošetřovného z důvodu vyhlášení nouzového stavu, během čerpání mateřské či rodičovské dovolené či v době těhotenství. Pouhá existence nouzového stavu není sama o sobě překážkou pro dání výpovědi, když jsou naplněny výpovědní důvody.

Kromě obecných pravidel pro ukončení pracovního poměru v zákoníku práce, se ale v případě cizinců může ukončit  pracovní poměr i v souvislost s ukončením jejich pobytového oprávnění. Mimo jiné i v této situaci:   „Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí.. , c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“

Toto ustanoveni se na první pohled jeví, jako „zelená“ pro propouštění cizinců, kterým končí platnost některé z těchto pobytových oprávnění za účelem práce. Doslovným čtením tohoto ustanovení by se mohlo zdát, že zaměstnavatel může libovolně propustit cizince, kterému končí zaměstnanecká karta, např. právě v důsledku ekonomické situace v souvislosti s nouzovým stavem. Toto ale není v žádném případě smyslem výše uvedeného pravidla. 

Cizinecké předpisy totiž znají tzv. institut fikce oprávněného pobytu. Ta je pojistkou vůči možné svévoli zaměstnavatelů při uplatňovaní výše zmíněného pravidla.

Fikce oprávněného pobytu znamená, že cizinec, který si včas (v zákonné lhůtě 120 až nula dní před expirací stávajícího pobytu) podá žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, je i nadále oprávněn pracovat a pobývat na území ČR, a to až do pravomocného rozhodnutí o své žádosti. Platnost zaměstnanecké karty se mu tedy podáním žádosti automaticky prodlužuje. Navíc, v době nouzového stavu je tato fikce zachována, byť by nebyla žádost o prodloužení zaměstnanecké karty z důvodu omezeného provozu Ministerstva vnitra řádně podána.

Když se vrátíme k výše uvedenému pravidlu v zákoníku práce, možnosti propustit cizince při skončení platnosti zaměstnanecké karty, tato se vztahuje na situace: kdy nebyla žádost o prodloužení platnosti vůbec podána, Ministerstvo vnitra žádost neschválilo anebo byla zaměstnanecká karta rozhodnutím Ministerstva vnitra zrušena. Toto ustanovení má chránit zaměstnavatele, aby nemuseli pokračovat v zaměstnávání osoby, která k tomu nemá oprávnění a vystavit se tak riziku nelegálního zaměstnávání. Cílem úpravy není poskytnout zaměstnavatelům blanketní výpovědní důvod.

V období nouzového stavu, může docházet ke snaze, výše uvedené pravidlo zákoníku práce při propouštění cizinců využít. Dle našeho mínění, by měl cizinec v následném sporu o platnost výpovědi velkou šanci na úspěch. Zaměstnavatel by měl tedy v případě nutných organizačních změn v souvislosti s nouzovým stavem využít standardní výpovědní důvody.

Pro více informací se obracejte na imigrační tým PwC.***

Jana Zelová a Daniela Murad

[email protected]

[email protected]