6a01b7c82cd82f970b0240a4fb5556200d

Praktické tipy, jak připravit svůj nárok na kompenzaci škod vzniklých v důsledku pandemie COVID-19

Forensic Services | PwC Česká republika

Pandemie COVID-19 způsobuje nejistotu po celém světě. Organizace čelí řadě výzev, pokud jde o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zajištění infrastruktury práce z domova, narušení
dodavatelského řetězce a likvidity. Jak organizace procházejí současnou krizí, je důležité, aby již nyní zvažovaly různé možnosti kompenzace vzniklých ztrát. Kompenzační mechanismus nemusí být nyní zcela jasný – je však důležité již v této chvíli začít pečlivě dokumentovat vzniklé škody.


Náhrada škody může být uplatňována různými cestami – od obchodních partnerů, pojišťoven nebo v rámci kompenzace požadované od vlády v reakci na vydaná nařízení a jiná opatření. Při kompenzaci škody, ať již skutečné, nebo ušlého zisku, obecně platí povinnost poškozeného prokázat svou škodu, a to jak z pohledu samotného vzniku, tak výše škody a v neposlední řadě i co do příčinné souvislosti mezi vznikem škody a škodnou událostí. Rovněž by měl poškozený prokázat, že provedl rozumné kroky ke zmírnění vzniklé škody.


Pro efektivní vyčíslení škod doporučujeme organizacím, aby postupovaly následovně:

  1. Proveďte revizi smluv se zaměřením na případné nároky na kompenzaci škody, povinnost odškodnit protistranu a možnosti zproštění odpovědnosti za škodu.
  2. Identifikujte dokumenty požadované k doložení škod a lhůty, v nichž má být žádost předložena.
  3. Nastavte interní procesy tak, aby se informace potřebné k doložení škod ukládaly na jednom místě.
  4. Pokud kompenzace zahrnuje ušlý zisk, zvažte metodu výpočtu škody a typy potřebných podpůrných dokumentů. Vezměte také v úvahu, v jakém období škoda vznikla a zda bude nutné vyčíslit i trvalé škody.
  5. Žádost o kompenzaci podávejte včas a co nejkompletnější.

V rámci podkladů je důležité kromě dat o vzniklých škodách pečlivě dokumentovat i rozhodnutí o opatřeních přijatých vaší organizací, která byla zavedena k omezení škod. Pro robustní dokumentaci je vhodné zahrnout klíčové podklady z těchto oblastí:

  • Finance (účetní dokumentace, obchodní plány a rozpočty, finanční zprávy pro management)
  • Marketing a prodej (trendy a prognózy prodejů, historie objednávek, záznamy o stížnostech)
  • Výroba (výrobní kapacita, náklady na změnu dodavatele, informace o efektivitě práce)
  • Ostatní (faktury, dodací listy, výpisy z účtu, smlouvy)

U dokumentů vytvářených periodicky ukládejte verze pro jednotlivé periody během trvání krize, krátce před ní, a i krátce po ní. Určete zvláštní interní cost centrum, na které bude
alokován čas všech osob, které se na krizovém řízení podílejí. Stanovte oprávněnou osobu nebo tým, který bude mít na starosti sběr dat a podkladů. Další informace a užitečné tipy pro úspěšné nárokování škod naleznete na PwC microsite.