6a01b7c82cd82f970b0263ec21c55b200c

Daň z příjmů právnických a fyzických osob – faktické prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání a úhradu daně pro vybrané daňové subjekty do 18.8.2020

Daně | PwC Česká republika

Ministerstvo financí rozšířilo liberační balíček o další opatření a to formou Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události (Finanční zpravodaj 9/2020).

Pro oblast daně z příjmů právnických a fyzických osob došlo k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 (pokuta za opožděné tvrzení daně) a pozdní úhradou této daně (úrok z prodlení), dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 18. 8. 2020.

Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 18. 8. 2020 bez sankce. Období tolerance bylo zvoleno s přihlédnutím k § 21 zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie viru SARS-CoV-2.

Z tohoto plošného prominutí jsou vyňaty daňové subjekty, jejichž příslušným správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Tyto subjekty mohou v případě, že naplní podmínky pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, žádat správce daně o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání standardním způsobem, prostřednictvím individuální žádosti.***

Matěj Čaňo, Lucia Čechová
PwC | Daňové a právní služby