6a01b7c82cd82f970b0264e2e39416200d

Pozor na právní domněnky a fikce ve smlouvách  

PwC Legal | PwC Česká republika

Nejvyšší soud ČR opět dospěl k závěru (č.j. 32 Cdo 1287/2018), že právní domněnky a fikce jsou konstrukce, které mohou být založeny pouze zákonem ne smlouvou. Ačkoliv se jedná o závěr konzistentní s předchozími rozhodnutími soudů, tyto se doposud nepromítly do praxe, o čemž svědčí i častý výskyt domněnek a fikcí ve smlouvách.

Slovní spojení „má se za to, platí, hledí se, považuje se" se používá zejména v úvěrové praxi, ve smlouvách o dílo, ve všeobecných obchodních podmínkách, ale i ve smlouvách o koupi akcií a řadě dalších. Smluvní strany si ve smlouvě za jejich pomoci často vymezují okamžik doručení nebo akceptace změny obchodních podmínek bez ohledu na faktický stav věci. Takové ujednání jsou ale podle NS relativně neplatná. Soud při řešení sporu pak může rozhodnout o neplatnosti těchto ustanovení, a ta následně nebude možné aplikovat ve smluvním vztahu.

Revizi smluv lze tedy každopádně doporučit. Řešení této situace nemusí být ale komplikované. Domněnky a fikce lze nahradit ve formě povinnosti jedné ze stran.***

Veronika Šípošová

PwC Legal