1. ledna 2021 nabyde účinnosti novela vyhlášky č. 501/2002 pro investiční a penzijní společnosti, jejich fondy, obchodníky s cennými papíry a některé další účetní jednotky. Na první pohled možná nezajímavé, jedná se ale o nejzásadnější změnu za poslední desetiletí. Novela vyhlášky vyžaduje, aby se finanční nástroje účtovaly, klasifikovaly a oceňovaly podle mezinárodních účetních standardů. Na nejčastější otázky, na které se nás v souvislosti s touto změnou ptají naši klienti, vám odpovíme v následujícím článku.

Budou investiční a penzijní fondy významně ovlivněny implementací vyhlášky v roce 2021?

Ano. Novela vyhlášky č. 501/2002 řeší účetnictví finančních nástrojů a fondy nejsou vlastně ničím jiným něž souborem finančních nástrojů. Fondy proto budou muset vést účetnictví finančních nástrojů podle mezinárodních účetních standardů, což změní uznávání, klasifikaci i ocenění finančních nástrojů a také doplní přílohu k účetní závěrce úplně novými zveřejněními v souladu s IFRS 7.

Jaké jsou konkrétní dopady na finanční výkazy fondů?

Fondy budou muset (po splnění určitých kritérií) překlasifikovat část svých portfolií dle obchodního modelu v souladu s IFRS 9. Jako příklad uveďme investiční fondy, které drží investice do nemovitostí a momentálně přeceňují svůj majetek přes kapitál, tj. oceňovací rozdíl jde mimo výsledovku. Po implementaci vyhlášky bude majetek pravděpodobně spadat do portfolia oceňovaného do výkazu zisku a ztrát, a proto změna reálných hodnot bude přímo ovlivňovat zisk a základ daně. Kromě toho, vydané investiční akcie, které se momentálně považují za kapitálový nástroj, budou za určitých podmínek klasifikovány jako finanční závazek, což může mít dopady na daňovou uznatelnost úrokových nákladů.

Ovlivní přechod na mezinárodní účetní standardy účetní hodnoty minulých období?

Přechodné ustanovení IFRS 9 dovoluje účetním jednotkám neměnit srovnávací údaje, t.j. zůstatky k 31.12.20, ale spočítat účetní hodnoty podle nových pravidel platných od 1. ledna 2021 s tím, že jakékoliv rozdíly budou zaúčtované proti nerozdělenému zisku z předchozích období.

Jaké jsou dopady na přílohu k účetní závěrce fondů?

Přílohy účetních závěrek všech ovlivněných účetních jednotek budou doplněny úplně novými zveřejněními v souladu s IFRS 7. Požadavky IFRS 7 ke zveřejněním v příloze účetní závěrky jsou mnohem širší něž stávající požadavky českých účetních standardů. Účetní jednotky budou muset doplnit přílohy novými informacemi o tom, jak jsou řízena a měřena rizika, kterým je účetní jednotka vystavena. Kromě toho přibude také nové zveřejnění související se způsoby vypočtu reálných hodnot a jejich hierarchií.

Pokud se bavíme o účetních závěrkách investičních a penzijních společností, jaké jsou dopady tam?

Investičním a penzijním společnostem, které mají nájmy u jiných subjektů, vznikne finanční závazek z leasingu v souladu s IFRS 16. Kromě toho budou muset počítat a zveřejňovat i očekávané uvěrové ztráty v souladu s IFRS 9. Současně jsou pro ně jsou také platné nové požadavky ke zveřejnění dle IFRS 7.

Je nějaké doporučení, kterého by se společnosti měly držet?

V první řadě bych určitě řekl, ať posoudí dopady implementace vyhlášky co nejdříve. Vyhláška je platná od 1. ledna 2021. K tomuto okamžiku by proto společnosti již měly mít hotovou dokumentaci obchodních modelů a nastavené účetní systémy. Tato povinnost bude zásadní zejména pro fondy, které pravidelně zveřejňují vývoj NAV. Důležitá je ale samozřejmě i včasná komunikace se všemi zainteresovanými stranami, ať už jsou to auditoři, znalci nebo daňoví poradci. Požadavky nově platných standardů jsou komplexní, a proto bych v případě nejasností určitě doporučil obrátit se na odborníky.

 

Ihor Dmytrenko

PwC Treasury and Accounting Advisory