Novela ZOK podstatným způsobem mění mimo jiného dosavadní právní úpravu týkající se přijímání rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam), kdy v případě společnosti s ručením omezeným nebude napříště možné změnit zakladatelské právní jednání bez součinnosti notáře. "Zapojení notáře do procesu rozhodování valné hromady per rollam není z časového hlediska radno podcenit“  upozorňuje Daniel Pikal z PwC Legal.

Vyžaduje-li rozhodnutí valné hromady formu notářského zápisu, počítá nová právní úprava s dvoufázovým postupem a rovněž s dvěma novými notářským zápisy. V první fázi bude vyhotoven notářský zápis o návrhu rozhodnutí per rollam, jehož kopie bude rozeslána společníkům. Společníci se mohou k navrženému rozhodnutí vyjádřit, přičemž jejich podpis musí být úředně ověřen. V druhé fázi předloží osoba, která návrh společníkům rozeslala, notáři potřebné listiny a jiné podklady, aby tento mohl v dalším notářském zápisu ověřit přijetí rozhodnutí. ***

Daniel Pikal

PwC Legal