6a01b7c82cd82f970b026be41c96a9200d

Investiční pobídky - prodloužení lhůty splnění všeobecných podmínek

COVID-19 | PwC Česká republika

Chtěli bychom Vás upozornit, že dne 19. 10. 2020 byla vládou ČR schválena novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách („Novela“). Novela bude dále projednána Parlamentem ČR, přičemž vláda ČR navrhla projednání Novely ve zkráceném jednání. Hlavním cílem Novely je zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech, jakožto opatření, které by zmírnilo dopad korovanirové epidemie na příjemce investičních pobídek.

Novela zavádí zmírnění podmínek, kdy příjemcům investičních pobídek, kteří prokáží, že v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nemohou splnit všeobecné podmínky do tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, může Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR („Ministerstvo“) lhůtu prodloužit, a to nejdéle o dva roky. Lhůta může být Ministerstvem prodloužena pouze na základě žádosti podané příjemcem investiční pobídky podané nejméně 30 dnů před uplynutím standardní tříleté lhůty.

Příjemce investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategické investiční akce má stejně jako ostatní příjemci 3 roky na splnění všeobecných podmínek s výjimkou podmínek pořízení majetku a vytvoření nových pracovních míst v hodnotě resp. počtu stanoveném nařízením vlády, kde lhůta činí 4 roky od vydání rozhodnutí. Díky Novele dochází pro tyto akce k automatickému prodloužení této 4leté lhůty na 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Příjemce investičních pobídek pro strategické investiční akce může požádat Ministerstvo o prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek, tj. 3leté lhůty, až o 2 roky na 5 let.

Výše uvedené úpravy platí i pro rozhodnutí vydaná před nabytím účinnosti této Novely.

Pokud vás problematika investičních pobídek zajímá, rádi ji s vámi prodiskutujeme.***

Petr Mašek, Denisa Holbová
PwC | Daňové a právní služby