Návrh Nařízení o digitálních službách (Digital Services Act neboli „DSA“) představuje vedle nařízení o digitálních trzích („DMA“, článek viz zde) jednu ze složek evropské digitální strategie „Shaping Europe´s Digital Future”, která má přispět k zajištění jednotného právního rámce napříč EU.
Návrh DSA reaguje na změnu a rozvoj digitálních služeb. Za 20 let došlo k velkému posunu v oblasti digitální sféry. To stejné však, až na výjimky, nelze říct o právní regulaci v tomto odvětví. Uživatelé se dnes v online prostředí mohou setkat s nelegálním zbožím, službami i nezákonným obsahem, přičemž o tom, co se jim zobrazuje, do velké míry rozhodují právě samy platformy. Návrh DSA má za cíl mimo jiné (lépe) upravit výjimky z odpovědnosti těchto platforem a jejich související povinnosti. DSA rovněž nastavuje podmínky interakce s orgány ve vztahu k informacím o uživatelích.
Rozsah povinností je mezi zprostředkovateli určen na základě velikosti, role a dopadu na online prostředí . Nejvíce jsou zasaženy velké online platformy (oslovující více než 10 % obyvatel EU). Ty budou nad rámec obecných povinností muset například zavést řízení rizik, provádět externí audit rizik a další. Následují další online platformy, hostingové služby a menší míra povinností se pak váže i na zprostředkovatelské služby poskytující síťovou infrastrukturu. Nová pravidla se budou dotýkat i podnikatelů využívajících tyto platformy a dalších uživatelů.
Mezi povinnosti se dále řadí zohledňování základních práv při poskytování služeb, vytvoření jednotného kontaktního místa, nastavení mechanismu stížností a náprav nebo umožnění mimosoudního řešení sporů a další.
Poskytovatelům zprostředkovatelských služeb se může nařídit zavést opatření nebo uložit pokuta (jednorázová/opakovaná), kdy jednorázová nesmí překročit 6 % ročního příjmu/obratu; v případě opakovaných pokut pak nesmí překročit 5 % denního průměrného obratu za předchozí fiskální rok.
Pro větší online platformy jsou pravidla přísnější, pokuty může nařídit Komise a může docházet k monitoringu činností nebo inspekcím na místě. ***

Veronika Šípošová

PwC Legal