Evropská komise, v rámci evropské digitální strategie „Shaping Europe´s Digital Future”, představila návrh Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act neboli „DMA“). Společně s Nařízením o digitálních službách (Digital Service Act neboli „DSA” přináší komplexní soubor nových pravidel, která mohou zásadním způsobem změnit fungování poskytovatelů služeb informační společnosti. Činnost dotčených digitálních platforem je regulována v zásadě ve dvou směrech – vůči spotřebitelům a vůči dalším soutěžitelům.

Návrh DMA se dotýká fungování digitálních společností na jednotném trhu a má za cíl vytvořit rovné podmínky na podporu inovací a konkurenceschopnosti. Stanovuje soubor kritérií pro kvalifikaci velkých online platforem, které zařazuje do kategorie tzv. „gatekeepers“. Tyto společnosti budou muset dodržovat například zákaz diskriminace oproti vlastním službám, povinnost zajistit interoperabilitu s jinou digitální platformou nebo povinnosti sdílet určité údaje, které jsou poskytovány nebo generovány na dotčených platformách. Nedodržení nových pravidel může být postihováno pokutami do výše 10 % z celkového celosvětového ročního obratu společnosti nebo opakovanými pokutami až do výše 5 % průměrného denního obratu (v případě systematického porušování povinností). Specificky společnostem označeným jako „gatekeeper“ mohou být uložena i nápravná opatření, včetně nařízení prodeje části podniku.

Každý členský stát by měl vytvořit úřad pro dohled nad dodržováním těchto povinností. Tyto úřady budou podporovány rovněž nově vzniklou Evropskou radou pro digitální služby. Očekává se, že Evropským parlament přijme návrh DMA do roku 2022.