Druhou databází Evropské chemické agentury (ECHA), kam jsou evropské společnosti od roku 2021 povinné oznamovat informace o některých svých výrobcích, je databáze SCIP (Substances of Concern in Articles).

Do databáze SCIP je od 5. ledna 2021 nutné oznámit každý předmět nebo jeho součástku („věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení“), který obsahuje více než 0,1% hm nebezpečných chemikálií. Tzv . kandidátský seznam těchto nebezpečných chemikálií spravuje ECHA, v současnosti je na něm cca 211 chemických látek, resp. jejich skupin, a je průběžně doplňován o nové položky.

Cílem této povinnosti je poskytnout spotřebitelům a zpracovatelům odpadů dostatek informací o výrobcích na trhu a také motivovat výrobce k používání méně škodlivých látek ve výrobě.

Oznamovací povinnost vzniká především výrobcům a dovozcům takových předmětů. Opět ale platí, že každý předmět, který nebezpečné látky obsahuje, by měl být v databázi SCIP nahlášen a každý, kdo jej v rámci EU distribuuje, by to měl být schopen prokázat a měl by být v databázi uveden jako jeden z článků dodavatelského řetězce (přes odkaz na existující plné oznámení výrobce/dovozce). Spektrum předmětů, které je třeba oznamovat, je velmi široké a povinnosti dané evropskou i českou legislativou mají všeobecnou platnost, neobsahují žádné omezení s ohledem na velikost nebo předmět podnikání společnosti. Tato oznamovací povinnost tak dopadá na velké množství společností.
 
Doporučujeme Vám projít portfolio Vašich výrobků a ověřit oznamovací povinnost Vaší společnosti, případně se ujistit, že ji splnil Váš dodavatel a získat od něj související informace. Rádi Vám v tomto směru budeme nápomocni.***
 
Michaela Vraná, Barbora Novotná 
PwC | Daňové a právní služby