Londýn/Praha - Společnost PwC oznámila, že její vědecky podložené cíle byly schváleny, a potvrdila svůj závazek k dosažení nulové uhlíkové stopy do roku 2030. 

Iniciativa SBTi schválila cíle společnosti PwC k dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2030, což je termínově v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou a jejím cílem omezit globální oteplování na úroveň nejvýše 1,5 °C. Cíle PwC přesahují oblast přímých emisí a nepřímých emisí ze spotřebované energie (tzv. Scope 1 a Scope 2) a zahrnují i další nepřímé emise (tzv. Scope 3) společnosti. 

„Klimatické změny jsou jedním z nejzávažnějších problémů, kterým naše planeta v dnešní době musí čelit. V rámci naší strategie zvané „The New Equation“ se zavazujeme k tomu, že k vyřešení této situace sami přispějeme. Proto jsme si stanovili závazek dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality a mne velice těší, že naše cíle ke snížení emisí byly schváleny i iniciativou SBTi. Stejně jako naši klienti potřebuje i naše společnost budovat důvěru u stakeholderů a dosahovat udržitelných výsledků. Řešení klimatických dopadů je u obou zcela zásadní,“ vysvětluje globální lídr sítě PwC Bob Moritz.

S tímto přístupem, který je v souladu s nejvyššími ambicemi iniciativy SBTi, se společnost PwC zavazuje k dekarbonizaci vlastní provozní činnosti a k tomu, že její obchodní růst nebude mít vliv na produkci emisí.

Konkrétní kroky v tomto směru činí samozřejmě i PwC Česká republika a na snižování své uhlíkové stopy podílí hned několika aktivitami. Již od roku 2013 sídlí pražská kancelář v budově City Green Court, která je s certifikací LEED Platinum jednou z nejekologičtějších v Česku. Během letošního roku se i kolegové v Ostravě přestěhovali do Nová Karolina Park, která je certifikovanou zelenou budovou dle BREEAM (BRE Environmental Assessment Method).

Postupně PwC digitalizuje své kanceláře, čímž dochází ke snižování spotřeby papíru. Využívá aplikaci Audit smart management tools, díky které se zaměstnanci rozdělují na klientské zakázky i s ohledem na délku dojíždění každého z nich a s tím spojené potenciální snížení emisí z dopravy. 

Speciální pracovní skupina na úrovni regionu střední a východní Evropy PwC vyvíjí novou metodologii pro procurement, která má za cíl při budoucím výběru jakýchkoli dodavatelů zohledňovat jejich ESG (Environmental, Social and Governance) aspekty a uhlíkovou stopu.

Nejdůležitější změnou uplynulých měsíců je v tomto ohledu přechod na zelenou energii. „Od července pražská a ostravská kancelář PwC odebírají výhradně energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Při její výrobě a ani následné spotřebě v našich kancelářích tak nevznikají žádné emise oxidu uhličitého,“ připomíná význam tohoto kroku řídící partner PwC Česká republika Jiří Moser.

Kompletní údaje o snižování uhlíkové stopy za uplynulý fiskální rok PwC Česká republika najdete v našem aktuálním Sustainability reportu

Jak je uvedeno v nové globální strategii společnosti – The New Equation ,  PwC se zavazuje k transformaci vlastního obchodního modelu za účelem dekarbonizace hodnotového řetězce, zvýšení transparentnosti a podpory rozvoje robustních rámců a standardů pro ESG reporting. Síť společností PwC podporuje v řešení klimatických dopadů i své klienty a dodavatele.

Závazek PwC zahrnuje čtyři klíčové oblasti: 

  • Provoz: V souladu s plánem na omezení globálního oteplování na úroveň nejvýše 1,5 °C se společnost PwC pro období 2019 až 2030 zavazuje k 50% snížení přímých emisí (Scope 1) a nepřímých emisí z energie (Scope 2) a k 50% snížení absolutních emisí ze služebních cest. PwC navíc hodlá urychlit přechod na 100% obnovitelné zdroje elektřiny, přičemž za účelem podpory zmírnění dopadů firemní činnosti na životní prostředí bude firma již nyní pokračovat v kompenzaci produkovaných emisí prostřednictvím vysoce kvalitních uhlíkových kreditů.
  • Klienti: PwC bude své klienty aktivně podporovat v tom, aby dosažení uhlíkové neutrality bylo reálné naprosto pro všechny. Tato podpora vychází z již existujících projektů klientů v oblasti udržitelnosti a transformace byznysu k nulové uhlíkové stopě.

  • Dodavatelé: PwC bude spolupracovat se svými klíčovými dodavateli a podporovat je v dosažení uhlíkové neutrality. Zavazujeme se k tomu, že 50 % našich globálních dodavatelů výrobků a služeb si do roku 2025 stanoví své vlastní vědecky podložené cíle ke snížení dopadu na životní prostředí.

  • Program péče o životní prostředí: PwC bude i nadále pokračovat v dlouhodobém výzkumném programu a spolupracovat s firmami, zákonodárci a nevládními organizacemi za účelem akcelerace uhlíkově neutrální ekonomiky.

Od roku 2019, kdy byl tento závazek učiněn, bude PwC předkládat pravidelné a transparentní zprávy o pokroku v plnění provozních cílů a od roku 2023 zintenzivní vykazování uhlíkové stopy podle celosvětových standardů Greenhouse Gas Protocol za využití rozšířeného reportingu na základě metriky Světového ekonomického fóra / organizace IBC (International Business Council) i doporučení Světové ekonomické rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD).

Více o závazku k dosažení uhlíkové neutrality naleznete zde.