Chtěli bychom Vás informovat, že byl zveřejněn návrh znění novely vládního nařízení č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách (dále jen „Novela“) po zapracování připomínek. Návrh Novely bude teprve vládou projednáván.  Podle zveřejněného návrhu Novely by mohlo dojít k následujícím změnám podmínek u strategické investiční akce:

  • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v hodnotě 2 mld. Kč (místo současných 500 mil. Kč), přičemž nejméně 50 % musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
  • vytvoření nejméně 250 nových pracovních míst (místo současných 500).

Výše uvedené hodnoty by se pak nepoužily pro:

  • výrobu strategických výrobků pro ochranu života a zdraví osob;
  • projekty ve výrobě, které spadají do odvětví s vysokou technologickou náročností dle příslušné Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), a u nichž bude prokázáno, že žadatel realizuje činnost s vyšší přidanou hodnotou, kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie. Konkrétní seznam daných oblastí výzkumu a vývoje v kombinaci s vybranými klíčovými umožňujícími technologiemi tvoří samostatnou přílohou novelizovaného nařízení (příloha č. 3).

Takové investiční akce by byly považovány za strategické investiční akce bez ohledu na výši investice nebo počet nově vytvořených pracovních míst.

Další novinkou by byla změna výše hmotné podpory (tj. přímá peněžní dotace) na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci ve výrobě, a sice:

  • až 20 % z celkových způsobilých nákladů pro investiční akce realizované v Karlovarském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji;
  • až 10 % z celkových způsobilých nákladů pro investiční akce realizované v jiném kraji.

nejvýše však 1,5 mld. Kč (aktuální výše hmotné podpory činí 10 % z celkových způsobilých nákladů pro všechny kraje).

Prozatím nebylo zveřejněno datum projednání této Novely, která by měla být účinná od 1. ledna 2022. O následujícím vývoji Vás budeme informovat.

Pokud vás tato tematika zajímá, rádi ji s vámi prodiskutujeme.***

Petr Mašek, Denisa Holbová 
PwC | Daňové a právní služby