Chtěli bychom Vás upozornit, že byla schválena novela nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách („Novela“), o které jsme vás informovali prostřednictvím článku 4. listopadu 2021 (odkaz na předchozí článek naleznete zde). Novela nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

Od roku 2022 dojde k následujícím změnám podmínek u strategické investiční akce:

  • zvýšení limitu pro pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na 2 mld. Kč z původních 500 mil. Kč, přičemž nejméně 50 % musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
  • snížení limitu pro tvorbu nových pracovních míst z 500 na 250 .

Výše uvedené podmínky se nepoužijí pro:

  • výrobu strategických výrobků pro ochranu života a zdraví osob;
  • projekty ve výrobě, které spadají do odvětví s vysokou technologickou náročností , a u nichž bude prokázáno, že žadatel realizuje činnost s vyšší přidanou hodnotou, kde je realizován výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie. Jako klíčové umožňující technologie jsou označeny technologie pokročilých materiálů, nanotechnologie, pokročilá výrobní technologie, biotechnologie, nanoelektronika a technologie umělé inteligence.

Takové investiční akce budou považovány za strategické investiční akce bez ohledu na výši investice nebo počet nově vytvořených pracovních míst.

Další novinkou je zvýšení výše hmotné podpory (tj. přímá peněžní dotace do max 1,5 mld. Kč) na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci ve výrobě, až na 20 % z celkových způsobilých nákladů pro investiční akce realizované v Karlovarském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji

V ostatních krajích zůstává výše přímé peněžní podpory beze změny, tedy až 10 % z celkových způsobilých nákladů.

Pokud vás tato tematika zajímá, rádi ji s vámi prodiskutujeme.***

Petr Mašek, Denisa Holbová
PwC | Daňové a právní služby