• Celých 77 % respondentů předpovídá v nadcházejícím roce posílení globální ekonomiky. To je nejvíc od roku 2012.  Pouze 15 % očekává zhoršení podmínek.

  • Optimismus ohledně globální ekonomiky je ve srovnání s loňským rokem vyšší v Indii, Japonsku, Velké Británii, Francii a Itálii; o něco nižší v USA, Číně, Brazílii a Německu.

  • Ukazuje se silná korelace mezi důvěrou zákazníků a důvěrou generálních ředitelů. Sebevědomější ředitelé se také častěji rekrutují z firem, které přijaly závazek klimatické neutrality.

  • Kybernetická a zdravotní rizika se řadí mezi hlavní globální hrozby, těsně následované makroekonomickou volatilitou.


25th Annual Global CEO Survey - Key findings


Generální ředitelé i v loňském roce nadále čelili tlaku vyvolanému probíhající pandemií COVID-19 a tržními faktory, jako je rostoucí inflace, narušení dodavatelského řetězce a zejména v USA i fenoménu “Great Resignation”, tedy hromadnému podávání vypovědí zaměstnanců. Navzdory tomu jsou námi oslovení generální ředitelé nejoptimističtější za posledních deset let, pokud jde o vyhlídky na posílení ekonomiky v nadcházejícím roce. 

Více než tři čtvrtiny generálních ředitelů, 77 %, předpovídají zlepšení globální ekonomiky, zatímco pouze 15 % očekává zhoršení podmínek. Optimismus generálních ředitelů pro rok 2022 je o procentní bod vyšší než před rokem a o plných 54 bodů vyšší než v roce 2020, kdy více než polovina (53 %) generálních ředitelů předpovídala pokles ekonomiky. 

Vyplývá to z výsledků 25. ročníku globálního průzkumu názorů generálních ředitelů (PwC’s 25th Annual Global CEO Survey), který společnost PwC v období od října do listopadu 2021 uskutečnila mezi 4 446 generálními řediteli v 89 zemích a teritoriích.

Ačkoli mezi generálními řediteli panuje všeobecný optimismus ohledně hospodářského růstu v roce 2022, perspektiva se v jednotlivých zemích a teritoriích značně liší. Z největších teritorií je nejvyšší optimismus v Indii, kde 94 % generálních ředitelů očekává v příštím roce globální růst, zatímco loni to bylo jen 88 %. Optimismus má také solidně rostoucí tendenci mezi generálními řediteli v Japonsku (plus 16 bodů na 83 %) a mírně vyšší je ve Velké Británii (nárůst o pět bodů na 82 %). 

V Itálii a Francii došlo k výraznému nárůstu optimismu generálních ředitelů, možná v důsledku silnějšího než očekávaného hospodářského oživení. Míra ředitelů s pozitivním výhledem v Itálii dosáhla 89 %, což je o 18 bodů více než před rokem, zatímco ve Francii došlo k největšímu nárůstu optimismu generálních ředitelů, a to o 25 bodů na 85 %.

Na opačném konci spektra se optimismus generálních ředitelů ohledně globální ekonomiky nejvíce snížil v USA, a to o 18 bodů na 70 %, a mírně poklesl také v Brazílii (o sedm bodů na 77 %), Číně (o devět bodů na 62 %) a Německu (o čtyři body na 76 %). Za poklesem v těchto státech může být mohou být výraznější problémy s inflací a omezeními v dodavatelském řetězci. Optimismus-CEO-Survey_tiskova-zprava

Zatímco američtí generální ředitelé jsou možná méně optimističtí, pokud jde o globální ekonomiku, jsou si relativně jistí vyhlídkami růstu svých vlastních společností. Celkem 40 % z nich „rozhodně očekává“ dosažení růstu tržeb v roce 2022. Podobně jsou na tom i indičtí generální ředitelé.

„Přestože probíhající pandemie a výskyt nových variant letošní rok komplikují, zaznamenaná vysoká míra optimismu generálních ředitelů vypovídá o síle a odolnosti globální ekonomiky a schopnosti CEOs zvládat nejistotu. Ve světě, ve kterém žijeme a pracujeme, není nic "normálního", ale začínáme si na něj zvykat. Mezi jednotlivými zeměmi pozorujeme rozdíly v důvěře a rozhodně nechybí ani výzvy, s nimiž je třeba se vypořádat. Je ale povzbudivé, že generální ředitelé, s nimiž jsme hovořili, mají celkově pozitivní pocit z roku 2022,“ interpretuje výsledky Bob Moritz, globální předseda společnosti PwC.

Síla důvěry

Na základě odpovědí generálních ředitelů na řadu otázek týkajících se chování jejich zákazníků průzkum ukazuje souvislost mezi důvěrou zákazníků a důvěrou generálních ředitelů. Generální ředitelé společností, které se umístily na nejvyšších příčkách ve vnímání důvěry zákazníků, si jsou více jisti svými vyhlídkami na růst v nadcházejícím roce. 

Sedmdesát jedna procent generálních ředitelů společností s nejvyšší úrovní důvěry je přesvědčeno o vyhlídkách svých firem na růst tržeb v příštích 12 měsících, zatímco u společností s nejnižší úrovní důvěry je to jen 47 %.

Bylo také zjištěno, že důvěra v růst vlastních tržeb koreluje se závazky firem k uhlíkové neutralitě. Ředitelé společností, které se umístily na nejvyšších příčkách, vedou organizace, které přijaly závazek uhlíkové neutrality, s výrazně vyšší pravděpodobností (29 %) než ti, kteří se umístili na nejnižších příčkách důvěry zákazníků (16 %). 

Generální ředitelé společností s "vysokou důvěrou" v růst vlastních výnosů také častěji vedou organizace, které navázaly nefinanční výsledky na své odměňování. Přibližně polovina generálních ředitelů, kteří vedou organizace hodnocené nejvýše z hlediska důvěry, má ukazatele spokojenosti zákazníků (51 %) a angažovanosti zaměstnanců (46 %) navázány na svůj osobní bonus nebo motivační plán.

Kybernetická a zdravotní rizika jsou na vrcholu zájmu generálních ředitelů

Optimismus generálních ředitelů je většinou vysoký, ale jsou si také dobře vědomi potenciálních hrozeb, které by mohly mít v nadcházejících 12 měsících dopad na jejich společnosti. Podobně jako v loňském roce se na předních místech žebříčku globálních hrozeb umístila kybernetická a zdravotní rizika, která označilo (součet “velmi se obávám” a “trochu se obávám”) za hrozby 49 %, resp. 48 % generálních ředitelů. 

O mnoho pozadu nezůstává ani makroekonomická volatilita - 43 % generálních ředitelů se v nadcházejícím roce velmi nebo alespoň trochu obává možného dopadu inflace, výkyvů HDP a problémů na trhu práce. 

Z hlediska odvětví jsou pro generální ředitele bank a finančních služeb na prvním místě kybernetická rizika - konkrétně pro 59 % z nich. Pozoruhodné je, že generální ředitelé výrobních podniků (40 %) a spotřebitelských podniků (39 %) vykazovali nižší míru obav z kybernetických rizik, a to navzdory vysokému objemu kybernetických útoků v těchto odvětvích. 

Vnímání hrozeb ze strany generálních ředitelů se liší i napříč regiony. Více než polovina (58 %) generálních ředitelů v asijsko-pacifickém regionu se v nadcházejícím roce velmi nebo extrémně obává zdravotních rizik (výjimkou je Čína, kde se zdravotních rizik velmi obává pouze 42 % generálních ředitelů). Pro srovnání, podobné obavy ze zdravotních rizik má pouze 37 % generálních ředitelů v západní Evropě a 44 % v Severní Americe. 

Naopak pouze 44 % generálních ředitelů z asijsko-pacifické oblasti má velké obavy z kybernetických rizik (výjimkou je Austrálie se 71 %), zatímco generální ředitelé ze Severní Ameriky vykazují vyšší míru obav (56 %; 61 % v USA), stejně jako ze západní Evropy (50 %; 66 % ve Švýcarsku).

"Když se generální ředitelé dívají na příštích 12 měsíců, pochopitelně se obávají potenciálních hrozeb pro krátkodobou výkonnost, které by mohly být důsledkem narušení, včetně makroekonomických výkyvů, kybernetických a zdravotních rizik. Hrozby, jako jsou klimatické změny a sociální nerovnost, jsou sice na seznamu až na dalších místech, ale je velmi důležité neztratit pozornost na tyto dlouhodobější problémy, protože ty budou určovat, v jakém světě budeme žít a jaký svět předáme dalším generacím," dodává k vnímání hrozeb globální předseda PwC Bob Moritz. 

O PwC CEO Survey

Společnost PwC provedla akttuální CEO Survey v říjnu a listopadu 2021 mezi 4 446 generálními řediteli v 89 zemích a teritoriích. Globální a regionální údaje v této zprávě jsou váženy proporcionálně k nominálnímu HDP země nebo regionu, aby bylo zajištěno, že názory generálních ředitelů jsou reprezentativní ve všech hlavních regionech. Údaje na úrovni odvětví a zemí vycházejí z nevážených údajů z celého vzorku 4 446 generálních ředitelů. Devadesát čtyři procent rozhovorů bylo provedeno online a 6 % poštou, telefonicky nebo osobně. 

Všechny kvantitativní rozhovory byly vedeny jako důvěrné. Vedli jsme také hloubkové rozhovory s generálními řediteli z pěti světových regionů (Severní Amerika, Latinská Amerika, západní Evropa, Asie a Tichomoří a Afrika). Některé z těchto rozhovorů jsou citovány v této zprávě; ve většině případů lze celé rozhovory nalézt na stránkách strategy-business.com/mindoftheceo.