Od 1. července 2022 se počítá s tím, že orgány společností budou muset splňovat podmínky podle zákona o obchodních korporacích. Nově budou muset být trestně bezúhonní, resp. nespáchat trestné činy uvedené v zákoně. Zatímco dosud mohl vykonávat funkci jednatel, který se např. dopustil podvodu, nicméně nesouvisejícího s podnikáním, nově bude z členství v orgánech obchodních společností vyloučen. 

To se bude týkat všech výslovně uvedených trestných činů, tj. podvodu, zpronevěry, legalizace výnosů z trestné činnosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, daňových trestných činů a několika dalších trestných činů, které jsou obvykle páchány v souvislosti s podnikáním. 

A počítat se bude i odsouzení v zahraničí. Zajímavé pak je, že překážkou výkonu funkce bude už jen prohlášení konkursu. Insolvenční řízení, byť ukončené pro nedostatek majetku, nebo úpadek řešený reorganizací překážkou nebudou. A opět to platí i pro zahraniční rozhodnutí insolvenčních soudů. Současný text čestných prohlášení, které podepisují zvolení členové orgánů společností, tak bude nutné poupravit. 

Všechny překážky výkonu funkce budou zapsány v evidenci vyloučených osob. Evidenci vyloučených osob bude mít každý stát EU, prozatím ale propojené nebudou, k výměně informací mezi členskými státy bude docházet na základě žádosti v systému BRIS.

***

Petra Kinclová

Klára Zikmundová

PwC Legal | Tým korporátního práva