Vyšší moc je okolnost nezávislá na vůli povinné strany, kterou tato strana nemohla rozumně předvídat, ani se jí vyhnout. V praxi to znamená, že povinná strana nemá kontrolu nad splněním závazku. Vyšší moc vylučuje odpovědnost za nesplnění závazku a náklady, které by jinak bylo nutné uhradit za jeho porušení, jsou nulové.

Válka je vyšší mocí tzv. zákonnou, neboť splňuje podmínky mimořádnosti, nepředvídatelnosti a nepřekonatelnosti podle § 2913 občanského zákoníku. Ve smlouvě tedy nemusíte mít výslovně sjednáno vyloučení odpovědnosti při nesplnění závazků z důvodu tzv. vyšší moci. Pokud vám válečný stav na Ukrajině zabrání v řádném a včasném plnění vašich závazků, ze zákona nemusíte odpovídat za jejich nesplnění a hradit vzniklou škodu.

Musíte nicméně jednat preventivně, a včas svoji neschopnost plnit druhé straně oznámit. Současně pak musíte vynaložit maximální úsilí k tomu, abyste mohli své závazky splnit, tj. např. přesměrovat dopravu přes Ukrajinu přes jiné země, pokud je to možné. Za škodu způsobenou zpožděním přepravy z důvodu objížďky neodpovídáte. A podmínkou je, že závazek k plnění nesmí být uzavřen v době, kdy již okolnosti vyšší moci vznikly, tedy v našem případě po vniknutí vojsk na Ukrajinu nebo v době války.

IStock-1335432504Co když jste ve smlouvě vyšší moc nebo okolnost války z vyšší moci vyloučili?
Pozor ale v případě, že máte “vyšší moc” upravenou ve smlouvě odchylně nebo je vyšší moc zcela vyloučena, za splnění pak závazků budete spíše odpovídat.  Závazek budete muset splnit nebo naradit vzniklou škodu.

V řadě smluv se tyto klauzule objevují. Nikdo s válkou v Evropě ve 21. století nepočítal.

Pokud by se ale válkou splnění vašich závazků extrémně zkomplikovalo, bylo by ještě možné využít tzv. podstatné změny okolností.
Z důvodu podstatné změny okolností byste mohli požadovat změnu smlouvy bez toho, abyste museli hradit vzniklou škodu. Tady je důležité, aby v důsledku války vznikl hrubý nepoměr mezi vzájemnými povinnostmi stran, např. jedné ze stran se podstatně zvýšily náklady na splnění závazku. Často ale i tato možnost bývá závěrečnými ustanoveními vyloučena.

Může závazek z důvodu situace na Ukrajině zaniknout?
Válka může být v určitých případech důvodem zániku závazku. Plnění se však musí stát zcela nemožným. Nejde o situace, kdy je plnění jen složitější nebo pokud lze plnit později, s většími náklady nebo pomocí dalších osob. Pokud závazek zanikne, nemusí ani jedna strana plnit. Poskytnuté plnění, např. zálohy, musí ale druhá strana vrátit.

A jak ovlivní válka v Evropě smlouvy do budoucna? Čekají nás nová smluvní ujednání?
Se situací, jako je válka, právo a zákony počítají. Běžnou praxí však dosud bylo vylučování těchto ustanovení, většinou silnějšími a poučenějšími stranami. Značně se omezilo používání inflačních doložek, nebo se používalo jejich standardizované obecné znění, přestaly se používat měnové doložky nebo cenové doložky/ změna ceny se změnou ceny subdodávek. Předpokládáme, že v budoucnu budou podnikatelé více dbát na vyloučená ustanovení, více a kreativněji používat staré dobré doložky chránící je před pádící inflací, ale i kolísáním kurzů měn a cen dodávek.
***
Petra Kinclová, Klára Zikmundová

PwC Legal | Tým korporátního práva