Mezi položky odčitatelné od základu daně z příjmu právnických osob patří i odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj se od ostatních činností odlišuje přítomností ocenitelného prvku novosti a výzkumné nebo technické nejistoty. To, že bližší specifikace prvku novosti a vyjasnění technické nejistoty nejsou právním řádem nikterak blíže specifikované a jedná se spíše o neurčité právní pojmy, bylo již v roce 2015 konstatováno Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 11. 6. 2015, č. j. 10 Afs 24/2014-119. Soud také konstatoval, že aplikace těchto pojmů může být v závislosti na okolnostech měněna.

Novější rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 11. 2021, č. j. 77 Af 18/2020-64 se zabýval oprávněností odpočtu na realizaci výzkumu a vývoje v případě výroby betonových stavebních prvků. Předmětem rozsudku bylo především prokázání, že skutečně dochází k výzkumu a vývoji a jsou přítomny výše zmíněné výzkumné a technické nejistoty a prvek novosti. Po několika kolech prokazování oprávněnosti nákladů, vynaložených na výzkum a vývoj, zpracování znaleckých posudků a jednáních došel Krajský soud k závěru, že správce daně zásadním způsobem pochybil tím, že neprokázal a neodůvodnil své pochybnosti ohledně považování činnosti výzkumu a vývoje prováděného daňovým subjektem spíše za inovaci a tím i oprávněnosti uplatněného odpočtu.  Nejnověji se oprávněností uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj zabýval rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2022, č. j. 7 Afs 231/2021-31. Také v tomto případě bylo rozhodnuto ve prospěch daňového subjektu. Daňová kontrola byla považována za nezákonnou z důvodu její opakovanosti.  

Výše zmíněná rozhodnutí potvrzují, že správce daně se stále intenzivně zaměřuje na kontrolu odpočtu výzkumu a vývoje. Doporučujeme zvážit, zda na jeho uplatnění má daňový subjekt nárok a pokud ano, pečlivě plnit všechny požadavky stanovené zákonem, tak aby je bylo možné v případě kontroly předložit správci daně a hned na počátku rozptýlit případné pochybnosti správce daně.***

Petr Mašek, Lenka Holoubková
PwC | Daňové a právní služby