V první polovině května Evropská komise zveřejnila návrh směrnice pro daňové zvýhodnění při financování společnosti prostřednictvím vlastního kapitálu (debt-equity bias reduction allowance - DEBRA). Důvodem pro tuto iniciativu Evropské komise je skutečnost, že úrok při financování společností prostřednictvím zápůjček a úvěrů je za splnění určitých podmínek považován za daňově uznatelný náklad, naproti tomu při financování ve formě vlastního kapitálu (např. formou příplatku mateřské společnosti) žádný obdobný daňový odpočet poplatníkům k dispozici není. Tato asymetrie vede k nadužívání dluhového financování a v konečném důsledku i k dalšímu zadlužování společností. Cílem Evropské komise je odbourat tuto asymetrii a zatraktivnit financování prostřednictvím vlastního kapitálu, čehož chce dosáhnout zavedením nového daňového odpočtu ve formě pomyslného úroku z přírůstku vlastního kapitálu. Výše odpočtu by přitom měla odpovídat součinu čistého přírůstku vlastního kapitálu a pomyslné úrokové sazby (bezriziková úroková sazba zvýšená o 1 %, resp. o 1,5% v případě malých a středních podniků). Odpočet by mělo být možné uplatnit v 10 po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích, a to nejvýše v částce odpovídající 30 % EBITDA. Neuplatněný odpočet z důvodu limitace 30 % EBITDA by mělo být možné následně uplatnit již bez časové limitace (tj. i po 10 letech). Obdobně by mělo být možné převést do následujících 5 let nevyčerpanou kapacitu 30 % EBITDA, ze které nebyl odpočet uplatněn. Zároveň směrnice přináší další omezení daňové uznatelnosti úroků z půjček a úvěrů, a to konkrétně takovým způsobem, že jakýkoliv úrokový náklad nad 85 % čistých úrokových nákladů (úrokový náklad ponížený o úrokový příjem) by měl představovat daňově neuznatelný náklad. Daňová uznatelnost by se měla posuzovat podle již platných pravidel pro nadměrné výpůjční výdaje podle implementované směrnice ATAD. Daňově neuznatelný úrok podle směrnice DEBRA, který by byl však daňově uznatelný podle směrnice ATAD, bude možné převést k uplatnění do následujících let. Směrnice DEBRA by se měla vztahovat na všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob včetně stálých provozoven společností ze třetích zemí a naopak by se neměla vztahovat na vybrané finanční instituce. Komise navrhuje, aby nová pravidla začala platit po implementaci směrnice do národních legislativ od 1. ledna 2024. ***

Kateřina Matějková
PwC | Daňové a právní služby