• Nejčastější motivací českých firem pro aktivity v oblasti ESG jsou firemní hodnoty (62 %). To je o deset procentních bodů víc než v globálním průměru.
  • ESG tématem s nejvyšší prioritou je pro tuzemský byznys bezpečnost zaměstnanců, hned na druhém místě je snižování emisí skleníkových plynů.
  • Členové českých představenstev diskutují o ESG častěji, než je běžné ve světě. Mnohem méně ale chtějí navázat své odměny na plnění cílů v oblasti udržitelnosti.
  • Dvě třetiny (67 %) respondentů si myslí, že význam ESG v důsledku ruské invaze na Ukrajinu nepoklesne.

Vyplývá to z výsledků prvního ročníku průzkumu Czech ESG Survey, který společně zorganizovaly PwC Česká republika, Asociace pro kapitálový trh ČR a CFA Society Czech Republic. Průzkumu se zúčastnilo celkem 122 respondentů zastávajících řídící pozice v českých firmách a investičních společnostech.

Hlavní motivací, proč se české společnosti věnují činnostem v oblasti ESG (environmentální, sociální a governance) není ani regulace, ani tlak investorů nebo vlastníků, ale… vlastní firemní hodnoty. Alespoň tak odpovědělo celých 62 % respondentů Czech ESG Survey, což tuto “nemateriální” motivaci řadí s přehledem na první místo. Až potom se umístilo zvyšování konkurenceschopnosti (42 %) nebo regulace (38 %).  

„Na tuzemském trhu se setkáváme se třemi skupinami firem. První jsou frontrunneři, často původně zahraniční firmy, které jsou v ESG hodně napřed a udávají trendy. Mezi jejich motivace lze zařadit právě dvě nejčastější odpovědi z průzkumu, tedy hodnoty a snahu o konkurenční výhodu. Druhou skupinou jsou pragmatici, kteří často konají pod tlakem západních mateřských společností nebo regulace, nejčastěji v podobě emisních povolenek nebo bankovních limitů. Poslední skupinou jsou potom popírači či odmítači, kteří vnímají ESG vyloženě jenom jako ,nesmysl z Bruselu'. V průzkumu i praxi vidíme, že se trh přesouvá směrem k první skupině,“ vysvětluje Jan Brázda, partner pro ESG v PwC Česká republika.

Poněkud překvapivě, ale nikoli v tomto průzkumu ojediněle, tak čeští top manažeři překonávají i své protějšky z globálních investičních firem, kteří v o pár měsíců starším PwC průzkumu Global Private Equity Responsible Investment Survey jako hlavní „driver“ v oblasti ESG uvádějí růst zvyšování konkurenceschopnosti (66 %) a až potom firemní hodnoty (52 %). Na třetím místě uváděli celosvětoví decision-makeři místo regulace tlak některých ze stakeholderů (investorů, akcionářů či vlastníků).
ESG-Survey_2-graf-tiskovka-1024x512-06

ESG-Survey_3-graf-twitter-1024x512Jaká konkrétní ESG témata považují zástupci českých top managementů a nejvýznamnějších investičních firem za nejdůležitější? Na prvním místě se (s koeficientem průměrné důležitosti 2,5) umístila bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Stejné množství respondentů (37 %) řadilo na první místo i snižování emisí skleníkových plynů. Tato agenda ale získala po přepočtení nižší průměrnou důležitost (2,8). Naopak nejméně české firmy a fondy zajímá problematika diverzity a dodržování lidských práv v dodavatelském řetězci (důležitost 4,2).

Zatímco obory jako zpracování kovů (průměrná důležitost 1,3) a průmysl (2,4) logicky kladou důraz na bezpečnost práce, pro bankovnictví a kapitálové trhy je naopak s přehledem na prvním místě (2,2) snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

„Některá témata mají v Česku velmi negativní nádech, přitom mohou představovat jeden z klíčů k ekonomické prosperitě. Jak průzkum ukázal, jedním z těchto témat je i diverzita. Pokud ekonomický rozvoj stojí na třech pilířích, a to výzkumu a inovacích, lidském kapitálu a alokaci talentů, tak právě větší diverzita a především rozumné a flexibilní zapojení žen může v budoucnu představovat jeden z hlavních pilířů udržitelného ekonomického růstu,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).

ESG-Survey_1-graf-tiskovka-1024x512Zpět ke srovnávání Čechů se světem: České firmy také dle průzkumu častěji probírají ESG problematiku na setkáních představenstva. Více než jednou ročně to uvádí 71 % respondentů, zatímco v již zmíněném globálním průzkumu to bylo 56 % dotázaných. Nutno ale uvést, že globální investoři častěji (15 %) uvádějí, že ESG řeší na úplně každém představenstvu, kdežto v Česku to je o jeden procentní bod méně častá odpověď (14 %).

ESG-Survey_4-graf-tiskovka-1024x512Ačkoli ale členové českých představenstev o ESG rádi diskutují, poněkud jinak to dopadá, pokud mají na dosahování ESG „kápéíček“ navázat své vlastní odměny a bonusy. K tomu se hlásí podstatně méně než zástupci globálních investičních firem. Konkrétně s tvrzením, že „Plnění ESG cílů by mělo být zahrnuto v odměňování vedení společnosti“ souhlasí 68 respondentů Global Private Equity Responsible Investment Survey, ale už jen 40 % odpovědí v Czech ESG Survey.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se s ohledem na ESG, či konkrétněji iniciativy Green Deal a FitFor55, objevily dva názorové proudy. Ten první tvrdil „Green Deal is dead“, protože Evropa a svět teď musí řešit akutnější problémy. Zastánci toho druhého jednak připomínali, že klimatická změna nepočká a zároveň dodávali, že právě dekarbonizace je cesta, jak se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech. 

Jak to vidí respondenti Czech ESG Survey? Význam ESG se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině sníží podle necelé třetiny z nich (32 %). Zároveň to ale znamená, že podle většiny oslovených zástupkyň a zástupců tuzemského byznysu se význam nesníží. Konkrétně dle 33 % respondentů význam ESG ještě naroste a podle 35 % zůstane stejný.

Rostoucí význam ESG do budoucna předpovídají častěji ženy (43 %) a zástupci menších podniků (39 %). 

ESG-Survey_5-graf-tiskovka-1024x512O Czech ESG Survey

Cílem prvního ročníku průzkumu Czech ESG Survey je zmapovat a zachytit postoje řídících pracovníků a decision-makerů českého byznysu a tuzemských investičních společností. Průzkum společně zorganizovaly PwC Česká republika, Asociace pro kapitálový trh ČR a CFA Society Czech Republic. Sběr dat probíhal v březnu a dubnu 2022. Průzkumu se zúčastnilo celkem 122 respondentů, nejčastěji z oborů investiční management, bankovnictví a kapitálové trhy a průmyslová výroba.