Důvěrně známé „ověřování“ podpisů nabízejí advokáti již řadu let. Dosavadní praxe šetřila klientům cestu k notáři nebo na Czech Point.

Od 1. července 2022 mohou (nejen) advokáti ověřovat rovněž elektronické podpisy. Postup je obdobný jako při již známém ověřování podpisu na listině. Klient doloží advokátovi elektronický dokument opatřený elektronickým podpisem, popř. dokument opatří elektronickým podpisem zapřítomnosti advokáta. Podepisující může využít jakýkoli z druhů elektronického podpisu, tedy i elektronický podpis prostý.

Následně pak advokát ověří totožnost podepisujícího a dokumentem spojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikované elektronické časové razítko. Tato tzv. e-Legalizace bude mít stejné účinky jako úřední ověření podpisu.

Dodáváme, že nově mají oprávnění provádět e-Legalizaci i notáři v případě, že podepisující osoba elektronický podpis připojený k dokumentu v elektronické podobě uzná před notářem za vlastní. Lze očekávat, že e-Legalizace bude nejpřínosnější oblasti obchodněprávních a nemovitostních transakcích. Usnadní podání obchodnímu rejstříku či ke katastrálnímu úřadu v elektronické podobě – jinými slovy odpadá nutnost konverze z listinné formy.

E-legalizace je bezesporu jedním z kroků na cestě k digitalizaci právního jednání a je nutným předpokladem pro státem zaváděný e-government. Na čistě digitální kontakt se státem si však
budeme muset ještě počkat.

Martina Sedláčková | PwC Legal