Rozdíl mezi místním šetřením a daňovou kontrolou – obecný problém, konkrétní výsledky ⤵ 

Čas od času se i v dnešní době objeví ve správním soudnictví judikatorní větev, která odhalí systémovou slabinu v přístupu finanční správy. Tak v rozsudcích vykrystalizoval závěr, že postupy správců daně formálně označované jako vyhledávací činnost mohou být ve skutečnosti „maskovanou“ daňovou kontrolou. Tato myšlenka, založená na právních zásadách přednosti obsahu nad formou a ochrany práv daňových subjektů, má poměrně zajímavé dopady do daňového života.
Navazuje-li daňová kontrola na předchozí postup označený správcem daně jako vyhledávací činnost, může soud konstatovat, že daňová kontrola byla de facto zahájena dříve. Vyhledávací činnost je považována za „skrytou“ daňovou kontrolu, shledá-li soud jednu z následujících situací:

🔸 Velký objem požadovaných informací/podkladů – komplexní prošetřování daňové povinnosti dle NSS logicky nemůže být pouhou vyhledávací činností, která se z povahy věci má soustředit na jednu dílčí oblast;
🔸 Dokazování – vyhledávací činnost je dílčí a úzce definovanou činností správce daně a hodnocení důkazů, tedy jejich zkoumání a event. vyžadování dalších podkladů na jejich základě zjevně překračuje hranice vyhledávací činnosti, resp. místního šetření a je naopak znakem probíhajícího kontrolního postupu.

Konstatuje-li tedy soud naplnění jedné z těchto podmínek, posune se začátek daňové kontroly do okamžiku, kdy správce daně prověřování zahájil. Odpovídajícím způsobem se posune i konec lhůty, která finančnímu úřadu zbývá k ukončení kontroly a vydání platebního výměru. Nestihl-li správce daně kontrolu včas ukončit, doměření je nezákonné a bez ohledu na to, jak pečlivě bylo věcně vyargumentováno, je zrušeno.


Druhým možným dopadem je tzv. zákaz opakované daňové kontroly. Pokud na sebe vyhledávací činnost a daňová kontrola časově nenavazují, konstatuje soud, že vyhledávací činnost – pokud splňovala jednu z výše uvedených charakteristik – byla ve skutečnosti samostatnou daňovou kontrolou. Tu je, až na úzkou skupinu výjimek definovanou v § 85a daňového řádu, zakázáno opakovat. Druhá daňová kontrola je tedy nezákonná. I když už třeba už byla uzavřena a byl vydán platební výměr, je celý doměrek zrušen.

 

Lucie Fuksová

PwC Legal