Evropská Rada těsně před Vánocemi odložila plánovanou účinnost Nařízení o mechanismu CBAM, neboli tzv. uhlíkovém cle. Původně měly nové povinnosti platit již od 1. ledna 2023, nově se ale účinnost posouvá na říjen 2023. Od tohoto nového data by měla pro dovozce některých komodit ze zemí mimo Evropskou unii začít platit první fáze mechanismu CBAM (uhlíkového cla). Týkat se bude konkrétně firem, které ze zemí mimo EU dováží železo a ocel, hliník, cement, vodík, hnojiva, elektřinu a některé prekurzory a navazující produkty těchto komodit.

V praxi má jít od 1. října 2023 o pravidelný čtvrtletní reporting o tom, kolik megawatthodin energie a tun zboží ze třetích zemí firma dovezla, kolik bylo v tomto zboží obsaženo přímých i nepřímých emisí skleníkových plynů, a případně i kolik již v zemi výroby za tyto emise bylo zaplaceno. Ustanovený evropský orgán dozoru by měl ve spolupráci s celní správou kontrolovat plnění reportingových povinností a za chybějící hlášení bude moci udělit pokuty. 
 
Nejjednodušší, co teď mohou dovozci udělat, je prověřit své dovozní celní deklarace za loňský rok, zda se v nich vyskytují produkty, které budou spadat do první vlny evropského uhlíkového cla. Pokud zboží podléhající uhlíkovému clu společnost dováží, bude třeba kvantifikovat, kolik emisí výrobou dovezeného zboží vzniklo. 
 
Od roku 2026 pak dojde na samotné clo, tedy platby za “dovezené emise”, ve formě odevzdání příslušného počtu uhlíkových certifikátů. Mechanismus uplatnění CBAM certifikátů je úzce propojen s revizí evropského systému obchodování s emisními povolenkami, tzv. EU ETS, která byla projednaná a schválena v prosinci 2022.

Do středně a dlouhodobých kalkulací je už tedy třeba počítat s tím, že některé dovozy zdraží právě o cenu těchto uhlíkových certifikátů, a také o náklady na související administrativu. Předpokládá se, že koncem přechodného, tj. reportovacího období dojde k rozšíření seznamu produktů o další položky, např. organické chemikálie a polymery.

Uvedená pravidla byla v polovině prosince 2022 schválena politickou dohodu v rámci tzv. trialogu, jednání mezi Evropskou komisí, Evropským Parlamentem a Radou EU. Nyní se očekává formální přijetí Radou a Parlamentem. O dalším vývoji Vás budeme informovat.***
 
Martin Diviš, Aleš Reho, Barbora Novotná
PwC | Daňové a právní služby