Výstavba obnovitelných zdrojů by měla letos akcelerovat. Tomu pomohou i aktuální změny energetické regulace, zejm. novelizace energetického zákona a stavebního zákona. Od letošního roku již nebude nutné pro stavbu výrobního zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kWp žádat o stavební povolení ani o licenci Energetického regulačního úřadu. Dosud stavební povolení nebylo vyžadováno jen u velmi malých výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 20 kWp. Licence ERÚ na výrobu elektřiny nebyla vyžadována pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kWp, a to pouze pokud fotovoltaická elektrárna pokrývala výlučně vlastní spotřebu zákazníka.
 
 
 
Pro podnikání v energetických odvětvích se podle energetického zákona licence na výrobu elektřiny obecně vyžaduje bez ohledu na výkon výrobny, tj. i u výroben pod 10 kWp instalovaného výkonu, a tato podmínka nebude zmiňovanou novelou nijak modifikována. V případě, že vlastník FVE zamýšlí vyrobenou elektrickou energii prodávat, tj. například i v situaci, kdy vlastní budovu, na jejíž střeše je FVE umístěna, a zamýšlí prodávat vyrobenou elektrickou energii nájemcům v budově, bude vedle licence ERÚ na výrobu elektřiny potřebovat taktéž licenci ERÚ na obchod s elektřinou.
 
 
Navíc se těsně před Vánoci podařilo na celoevropské úrovni schválit nový rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Formou nařízení Rady EU se výrazně zkracují lhůty pro vydání povolení k výstavbě a provozu zdrojů vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů bez ohledu na plánovaný instalovaný výkon. Totéž platí i pro připojení k soustavě, a pokud to umožňují technické parametry připojení, nemělo by na straně distributora docházet k prodlevě. Lhůty pokrývají i proces posouzení vlivů na životní prostředí, pokud je vyžadován.
 
 
Nařízení upravuje proces udělování povolení k instalaci FVE, a společně s těmito FVE instalovanými úložišti energie, včetně solárních instalací na stávajících nebo plánovaných budovách, který nesmí být delší než tři měsíce za předpokladu, že hlavním účelem těchto staveb není výroba solární energie. Urychlení se tedy vztahuje na FVE umístěné na střechách a fasádách, nikoliv na nové velké pozemní instalace, tzv. freefield. Na usnadnění povolování těchto velkých pozemních FVE pamatuje novela energetického zákona, která volí formu snížení instalovaného výkonu výrobny elektřiny, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, ze 100 MW na 1 MW. Novela stavebního zákona taktéž FVE řadí mezi veřejnou technickou infrastrukturu, díky čemuž odpadne potřeba pořizovat změnu územního plánu - FVE bude možné umisťovat mimo území vyhrazené v územním plánu.
 
 
Lhůta pro udělení povolení k modernizaci projektů (repowering), pokud povede ke zvýšení kapacity výrobního zdroje, bude maximálně 6 měsíců. Pro instalaci malých FVE pro vlastní spotřebu zákazníka o výkonu do 50 kWp se uplatní právní fikce, kdy bude povolení považováno za udělené, pokud příslušné orgány na příslušnou žádost nebudou do jednoho měsíce od podání žádosti reagovat. Povolovací proces pro instalaci tepelných čerpadel o výkonu nižším než 50 MW nesmí v případě tepelných čerpadel se zemním zdrojem překročit jeden měsíc.
 
 
Nařízení je dočasným řešením krizové situace, a má omezenou platnost po dobu 18 měsíců od nabytí jeho účinnosti.
 
***
Kateřina Mandulová, advokátka PwC Legal