Evropský parlament na svém zasedání dne 17.ledna 2023 schválil směrnici, která stanovuje pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely (též známá pod označením „ATAD III“). Po schválení ECOFINem mají členské státy povinnost implementovat tuto směrnici do národní legislativy nejpozději do 30. června 2023 a první období její účinnosti nastane od 1. ledna 2024.

Hlavním cílem směrnice je zabránit zneužívání tzv. prázdných schránek – společností bez ekonomické aktivity, které jsou vloženy do řetězce holdingových společností za účelem dosahování daňových výhod při přeshraničních transakcí v rámci EU.

V tomto ohledu směrnice stanovuje tzv. minimální požadavky na ekonomickou aktivitu jednotlivých společností. Jejich nenaplnění bude mít za následek odepření výhod vyplývajících ze smluv o zamezení dvojímu zdanění nebo odepření osvobození dividend, úroků a licenčních poplatků, které vyplývá z příslušných směrnic v rámci EU.

Pravidla se budou vztahovat na veškeré společnosti, které jsou považovány za daňové rezidenty v členském státě a zároveň jsou způsobilé v něm získat potvrzení o daňové rezidenci.

Nová oznamovací povinnost se bude vztahovat na společnost, která v předchozích 2 zdaňovacích období kumulativně splnila následující podmínky:

1)      Více jak 65 % svých příjmů dosáhla společnost z tzv. rozhodných příjmů (např. úrokové příjmy, podíly na zisku, licenční poplatky);

2)      55 % rozhodných příjmů bylo získáno nebo vyplaceno prostřednictvím přeshraničních transakcí;

3)      Společnosti zajišťovala správu každodenního provozu a rozhodování o významných funkcí externě.

Po splnění těchto podmínek vzniká povinnost společnosti reportovat ve svém daňovém přiznání tzv. minimální požadavky:

  • Potvrzení o vlastnictví prostoru (např. kancelář) pro své výlučné používaní, popřípadě sdílené s ostatními společnosti ve skupině;
  • Užívání bankovního účtu v EU;
  • Alespoň jeden kvalifikovaný člen statutárního orgánu je daňovým rezidentem v daném členském státě společnosti, nebo většina kvalifikovaných zaměstnanců společnosti je daňovými rezidenty v daném členském státě.

Společnosti dále budou muset přiložit k přiznání doplňující informace k prokázání tvrzených skutečností – např. přehled členů statutárních orgánů, organigram, výše rozhodných příjmů, druh obchodních činností atp.

Při nesplnění minimálních požadavků na ekonomickou aktivitu daňová správa ve státě rezidence společnosti odmítne jakoukoliv žádost společnosti o vystavení potvrzení o jejím daňovém domicilu pro zahraniční účely mimo EU.

Při nesplnění oznamovací povinnosti hrozí společnosti pokuta ve výši 2 % jejího obratu v příslušném zdaňovacím období, respektive 4 % při nesprávném uvedení minimálních požadavků v rámci daňového přiznání. ***

Lucia Čechová, Tomáš Liška
PwC | Daňové a právní služby