Dne 12. ledna 2023 vstupuje v platnost evropské nařízení 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, které do budoucna výrazně ovlivní zahraniční investice do EU. Cílem je zajistit rovné podmínky podnikání a vyrovnat asymetrii režimu veřejné podpory, která narušuje podmínky hospodářské soutěže a znevýhodňuje firmy evropského původu. Znevýhodnění se projevuje v oblasti fúzí a akvizic podniků, případně vytváření společných joint ventures, a v oblasti veřejných zakázek.

Zahraniční dotace totiž dosud umožňovaly předložit neodůvodněně výhodnou nabídku. Přitom pod pojem subvence jde vztáhnout jakýkoli aktivní nebo pasivní příjem jako například kapitálové příspěvky, granty, půjčky, záruky, nebo třeba daňové pobídky nebo úlevy, kompenzaci ztrát, odpuštění dluhu, nebo třeba dodání zboží nebo služeb či poskytnutí výhradních práv bez přiměřené odměny.

Evropská komise dostává široké a výlučné pravomoci v této oblasti. Zavádí se kontrolní mechanismus pro přezkum, zda subvence narušuje vnitřní trh. Komise může určit, že pozitivní účinky subvence mohou převážit její negativní účinky.

Povinné předchozí oznamování spojení podniků se bude vztahovat na společnosti, které obdržely zahraniční subvence překračující určité prahové hodnoty a bude důležité zejména v případě akvizic týkajících se kritické infrastruktury nebo strategických podniků. Prakticky se tím dubluje mechanismu kontroly fúzí. Povinné předchozí oznamování nabídek se dotkne uchazečů účastnících se zadávacího procesu veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota překročí určitou prahovou hodnotu. Komise může přezkoumat i zakázky menšího rozsahu, pokud by měla podezření na neodůvodněné zvýhodnění. Komise bude dohlížet na dodržování nařízení a v případě nesplnění povinností bude ukládat pokuty až do výše 10 % ročního obratu.

Společnosti spolupracující se zahraničními firmami se sídlem mimo EU, by si měly ověřit, zda jejich partneři, dodavatelé nebo i subdodavatelé získali nějakou formu státní podpory a následně zvážit, jakým způsobem nová regulace dopadne na jejich spolupráci. Přitom nařízení může ovlivnit i některé již realizované transakce. Společnosti by měly revidovat svůj tender proces a promítnout novou regulaci do způsobu veřejného zadávání.

***

Kateřina Mandulová, advokátka PwC Legal