Dne 16. ledna 2023 vydal Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodnutí týkající se podílů na zisku vyplácených dceřinou společností mateřské společnosti a zabýval se v tomto případě otázkou zneužití práva. V uvedeném sporu vystupovala obchodní společnost FPPV s.r.o. („FPPV“) jako žalobce a Odvolací finanční ředitelství jako žalovaný. Krajský soud předmětnou žalobu zamítl a potvrdil tak závěr správce daně o naplnění objektivního i subjektivního kritéria zneužití práva.

K doměření srážkové daně ze strany správce daně došlo z důvodu konstatovaného zneužití práva společností FPPV. K tomuto dle daňových orgánů došlo na základě účelového založení společnosti KEB-EGE Holding s.r.o. („Holding“), jehož cílem byl převod obchodních podílů všech společníků ve společnosti FPPV a ve společnosti KEB-EGE na Holding a následné rozhodnutí Holdingu (jako jediného společníka v uvedených dceřiných společnostech) o rozdělení zisku obou společností. Z příjmu ze zisku z dceřiných společností pak byl uspokojen závazek Holdingu vůči odcházejícímu společníkovi.

Krajský soud se ztotožnil s názory daňových orgánů a uvedl, že v tomto případě byly sice formálně splněny podmínky pro osvobození příjmu z podílu na zisku vypláceného dceřinou společností mateřské společnosti (§ 19 odst. 1 písm. ze) bod 1. zákona o daních z příjmů), avšak tento postup zcela postrádal ekonomický smysl a jeho jediným účelem bylo daňové zvýhodnění. Tuto skutečnost lze dovodit z postupů vedoucích k založení Holdingu a následných transakcí vedoucích k výplatě obchodních podílů odcházejícímu společníkovi. Těmito transakcemi bylo dosaženo nejen nezdaněných příjmů plynoucích z podílu na zisku společnosti, ale byly též získány finanční prostředky k úhradě kupní ceny za převod obchodních podílů odcházejícího společníka, které byly na základě ust. § 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů od daně též osvobozeny.

Na předmětné rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích byla podána kasační stížnost a případem se tedy bude dále zabývat Nejvyšší správní soud. ***

Jan Fischer
PwC | Daňové a právní služby